Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

II SA/Ke 480/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-11

września 2018 r. przez Starostę Koneckiego, na okres 3 miesięcy, tj. od dnia 16 stycznia 2019 r. do 16 kwietnia 2019 r. włącznie, z rygorem natychmiastowej wykonalności...
, że starosta wydaje ww. decyzję na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument...

III SA/Kr 612/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-21

o sygn. akt II OSK 698/13., W związku z faktem, iż decyzji scaleniowej z dnia 14 września 2006 r. został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (uchylony postanowieniem...
natychmiastowej wykonalności (uchylony postanowieniem z 28 lutego 2007 r. Samorządowego Kolegium Odwoławcze) została wprowadzona nowa ewidencja gruntów i budynków obrębu L...

II SA/Bk 205/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-11-05

natychmiastowej wykonalności (pkt 5 i 6). Wysokość opłaty została wyliczono na podstawie § 1 pkt 3 w zw. z § 2 uchwały nr [...] Rady Gminy O. z dnia [...] marca 2008 r. w sprawie...
do zbiornika w wyznaczonym terminie (pkt 3). Decyzję wydano na okres jednego roku od dnia 5 listopada 2008 r. do dnia 5 listopada 2009 r. i nadano jej rygor...

II SA/Kr 946/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-05

nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy...

II SA/Rz 670/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-09

Jasielski nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [....], udzielającej J. K. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie stacji...

II SA/Po 582/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-25

rygor natychmiastowej wykonalności., W decyzji tej, poza określeniem wymogów dotyczących powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, określeniem linii rozgraniczających...

I OSK 1345/12 - Wyrok NSA z 2012-09-26

, a w konsekwencji, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym było niezasadne. Jednakże z uwagi na fakt likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie uznał...
, objęcie wydatków publicznych ostrzejszymi rygorami kontrolnymi oraz rozszerzenie i ujednolicenie obowiązków sprawozdawczych nałożonych na dysponentów publicznych środków...

II SA/Wa 1961/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-18

w art. 107 § 2 k.p.a., mogą być: termin, warunek, zlecenie bądź klauzula o natychmiastowej wykonalności decyzji z mocy ustawy (por. Kodeks postępowania administracyjnego...
o wysokości dochodów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Zachodzi też niespójność wzoru wniosku z § 6 ust. 5 załącznika...

IV SA/Wr 461/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-22

na temat natychmiastowej wykonalności należności w przypadku niedotrzymania terminu spłaty., Dodano też, że w odniesieniu do prowadzonego postępowania w sprawie...
zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności...