Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II SA/Bd 769/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-28

. nr [...], Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w B. oddalił wniesione odwołanie i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu...
tego kryterium z kontynuacją świadczeń przez oferenta. Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji i uchylenie rygoru jej natychmiastowej wykonalności. Podniosła, że w toku konkursu...

II SA/Bd 770/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-03

i traumatologia narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia, kod postępowania: [...] oddalił odwołanie skarżącej oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, w celu...
o uchylenie zaskarżanej decyzji oraz uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Spółka powtórzyła argumenty odwołania, zarzucając nadto naruszenie art. 148 ust...

II OSK 217/13 - Wyrok NSA z 2014-07-02

zaprzestania działalności obiektów służących produkcji, obrotowi hurtowemu lub detalicznemu wyrobami, o których mowa w pkt 1,, 3) decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
jest do natychmiastowego jej wykonania, a bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi uzasadnia nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności., Wniosek o ponowne rozpatrzenie...

II SA/Bd 767/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-03

Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w B. oddalił wniesione odwołanie i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu...
z kontynuacją świadczeń przez oferenta. Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji i uchylenie rygoru jej natychmiastowej wykonalności. Podniosła, że w toku konkursu w zakresie...

VII SA/Wa 1966/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-07

terminie, licząc od dnia otrzymania decyzji; 3. nadał decyzji w pkt. 1. rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ wskazał, iż w związku z uzyskaniem...
skutków naruszenia zbiorowych praw pacjentów, wyznaczając terminy podjęcia tych działań. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. W przedmiotowej decyzji...

VI SA/Wa 849/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-26

przepisami prawa. Organ ten nadał również decyzji Nr [...] rygor natychmiastowej wykonalności., Od powyższej decyzji skarżący złożył odwołanie, w którym zarzucił...
. naruszono art. 108 § 1 Kpa nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w sytuacji, kiedy nie zostały spełnione przesłanki zawarte w przedmiotowym przepisie...

VII SA/Wa 2401/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-30

: [...]) oraz zawiesiła skarżącego w prawie wykonywania zawodu do czasu zakończenia postępowania. Uchwale nadano rygor natychmiastowej wykonalności., ORL w uzasadnieniu uchwały...
wykonywania zawodu lekarza do czasu zakończenia postepowania oraz nadania tej uchwale rygoru natychmiastowej wykonalności, utrzymanej następnie w mocy zaskarżoną do Sądu uchwałą...

II GSK 844/16 - Wyrok NSA z 2017-11-22

. z o. o. z siedzibą w W. karę pieniężną w wysokości 30.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);, 3) nakazowi zawartemu w pkt 1 nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Strona...
tysięcy złotych);, 3) nakazowi zawartemu w pkt 1 nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Główny Inspektor Farmaceutyczny działając na podstawie art. 112 ust. 3 i art...

VII SA/Wa 383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-17

[...] października 2016 r. opatrzona była rygorem natychmiastowej wykonalności. Tym samym Fundacja od razu (natychmiast) po jej otrzymaniu powinna podjąć działania niezbędne...
działań określonych w decyzji, w terminie w niej określonym. Dodatkowo wskazać należy, że ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, pomimo...

VII SA/Wa 1861/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

terminie, licząc od dnia otrzymania decyzji,, 3) decyzji w pkt 1 nadał rygor natychmiastowej wykonalności,, 4) umorzył postępowanie w sprawie stosowania praktyk...
trzydziestodniowym terminie, licząc od dnia otrzymania decyzji oraz nadał decyzji w pkt. 1 rygor natychmiastowej wykonalności., Jednocześnie w pkt. 4 decyzji organ umorzył postępowanie...
1   Następne >   +2   4