Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SA/Sz 568/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-13

art. 108 § 1 k.p.a., który stanowi, że decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności m.in. wówczas, gdy jest to niezbędne...
przez osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa., Organ odwoławczy zbadał również zasadność nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 § 1...

II SA/Wa 1600/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-16

ze zm.), zwolnił M. P. ze Służby Więziennej z dniem [...] lipca 2008 r. Decyzji tej, na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
Więziennej. Natomiast rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podyktowany był przesłanką ochrony zdrowia skarżącego oraz niemożnością dopuszczenia do służby...

II SA/Wa 82/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

ze służby. Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. organ I instancji nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na wyjątkowo ważny interes służby., Od powyższej...
decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, albowiem nadanie tego rygoru zaprzepaszcza szansę na poprawę stanu zdrowia skarżącego, tym bardziej, że prosił o skierowanie...

II SA/Lu 1274/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-01-28

, 11, 78, 79, 81 kpa;, 4/ nadanie decyzji nr [...] rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na interes społeczny czym Dyrektor Aresztu Śledczego naruszył art.. 6,8...
decyzji Dyrektora Aresztu Śledczego z dnia [...] rygoru natychmiastowej wykonalności rażąco narusza art. 108 § 1 kpa., Syntetyczne uzasadnienie w tym przedmiocie dokonane...

II SA/Ol 646/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-14

jest obligatoryjną przesłanką zwolnienia funkcjonariusza ze służby., Ze względu na ważny interes służby decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art...
wydając zaskarżoną decyzje i nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności pozbawił skarżącego, jeszcze przed wniesieniem skargi, prawa do wstrzymania wykonania kary...

I OSK 513/08 - Wyrok NSA z 2009-02-27

przez Sąd słuszności nadania przez organ administracyjny decyzji personalnej rygoru natychmiastowej wykonalności bez wskazania jakiejkolwiek rzeczywistej okoliczności...
, których ochrona uzasadnia nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, a jednym z takich dóbr jest interes społeczny. W orzecznictwie sądów administracyjnych...

II SA/Ol 524/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-23

K.p.a. Natomiast nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności było niezbędne z uwagi na zaistniałe przesłanki zawieszenia funkcjonariusza w obowiązkach służbowych...
., Odnosząc się natomiast do zarzutu nieuzasadnionego nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 zdanie pierwsze K.p.a., należy zauważyć...

II SA/Ol 742/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-15

może być norma prawa materialnego ustanowiona aktem powszechnie obowiązującym. Dodał, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 k.p.a. jest w pełni...
, iż aby nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności muszą zaistnieć odpowiednie przyczyny. Przesłanki nadania rygoru mogą powstać jedynie w związku z ochroną zdrowia lub życia...

II SA/Ol 473/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-17

rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na wyjątkowo ważny interes służby., A.Z. wniósł od tej decyzji odwołanie (błędnie nazwane zażaleniem) domagając...
stosowane do ustaleń określenia orzecznictwa rzekomego inwalidztwa skarżącego'. A.Z. zarzucił również, że organ, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności , naruszył...

I OSK 844/08 - Wyrok NSA z 2009-05-11

wymogu zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności i ogólnikowe i wybiórcze wyjaśnienie podstawy prawnej wydanego wyroku;, c) art. 145 § 1 pkt 1c p.p.s.a. w związku...
dokonanej przez organy Służby Więziennej rozszerzającej wykładni przesłanek zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności,, art. 7 k.p.a. w zw. z § 4 ust. 4 rozporządzenia...
1   Następne >   +2   5