Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

I OSK 335/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

kategorii A B T na okres od 18 lutego 2010 r. do 18 lutego 2013 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 K.p.a. W uzasadnieniu decyzji...
prowadzenia przez niego pojazdów., Od decyzji tej D. P. złożył odwołanie, podnosząc, że organ bezpodstawnie nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności oraz orzekł...

I OSK 1503/08 - Wyrok NSA z 2009-07-29

. Rozkazowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Po rozpoznaniu odwołania, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...], nr [...], utrzymał w mocy...
do art. 108 § 1 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia...

II SA/Wa 2028/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-07

o ABW oraz AW', zawiesił J. G. w czynnościach służbowych na okres 3 miesięcy. Rozkazowi nadany został rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 § 1 k.p.a....
. nr [...] o zawieszeniu wyżej wymienionego w czynnościach służbowych, wobec nadania mu rygoru natychmiastowej wykonalności, był wykonalny od dnia jego doręczenia w dniu...

II SA/Wa 1877/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-10

k.p.a. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, funkcjonariusz...
, a także efektywności służby. Ponadto decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny, tożsamy z interesem służby, przejawiający...

II SA/Wa 2555/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-08

jest nadanie mu rygoru natychmiastowej wykonalności., W skardze Funkcjonariusz, reprezentowany przez pełnomocnika - radcę prawnego, zarzucił naruszenie:, - art. 55 ust. 1 i art...
K.p.a., poprzez zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności wobec niewykazania w rozpatrywanej sprawie choćby jednej z enumeratywnie wymienionych we wskazanym przepisie...

I OSK 1177/13 - Wyrok NSA z 2015-02-06

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej w skrócie K.p.a.), nadano rygor natychmiastowej wykonalności., S.G....
określonego w niniejszej decyzji z początkiem nowego okresu premiowego, uzasadnia opatrzenie decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności. Wskazując na powyższe zarzuty wniósł...

II SA/Wa 2490/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego...
w newralgicznych dla bezpieczeństwa państwa obszarach. W tej sytuacji niniejszemu rozkazowi personalnemu musi zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Zdaniem...

II SA/Wa 1997/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-21

Kontrwywiadu Wojskowego (nadając rozkazowi personalnemu rygor natychmiastowej wykonalności). Organ po rozpatrzeniu wniosku skarżącego o ponowne rozpoznanie sprawy, decyzją...
w obrocie prawnym (tym bardziej, że został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Skarga podlega...

II SA/Wa 1678/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

się jak zwolnienie ze służby. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności organ uzasadnił potrzebą zachowania ciągłości i poziomu realizowanych zadań., B. B. wniosła odwołanie...
ust. 12 ustawy o SOP, rozkazom personalnym, o których mowa w ust. 9 i 10, nadaje się rygor natychmiastowy wykonalności., Odnosząc się do zarzutu dotyczącego...

II SA/Wa 2067/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-21

na względzie ważny interes społeczny tożsamy z interesem służby, zachodzą podstawy do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, w trybie art. 108 § 1 k.p.a....
było w okolicznościach niniejszej sprawy interesu społecznego przemawiającego za nadaniem decyzji o zwolnieniu skarżącego ze służby rygoru natychmiastowej wykonalności,, d...
1   Następne >   3