Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Bd 554/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-07-15

nadając rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności. Powołując się na orzeczenie Instytutu Medycyny Pracy w Ł. z ....14- Nr ..., którym stwierdzono bezterminowo...
uznanie, że decyzji organu I instancji należało nadać rygor natychmiastowej wykonalności, podczas gdy w rzeczywistości brak było przesłanek 'niezbędności', które wskazywałyby...

I OSK 2682/12 - Wyrok NSA z 2014-04-01

., nr [...] w części dotyczącej zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności oraz uchylił decyzję Prezydenta Miasta T. z dnia [...] stycznia 2012 r. w części dotyczącej zastosowania...
rygoru natychmiastowej wykonalności; w pkt 2. oddalił skargę w pozostałym zakresie; w pkt 3. stwierdził, że zaskarżona decyzja w zakresie określonym w pkt 1. wyroku...

II SA/Bd 1025/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-05

i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I Instancji,, b/ wstrzymanie wykonalności decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności,, c/ nakazaniu...
organowi I instancji zwrotu stronie dokumentu prawa jazdy nr [...],, 3. wstrzymanie wykonalności decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności,, 4...

II SA/Rz 327/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-01-13

rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż jest obywatelem, który ma pełnię praw obywatelskich, ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za swoje czyny., Organ odwoławczy...
społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Stan zdrowia skarżącego uzasadniał zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności., W skardze do Sądu skarżący C. K...

III SA/Łd 836/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-09

[...] o cofnięciu M.P. uprawnienia do prowadzenia pojazdów silnikowych wynikających z prawa jazdy kategorii B oraz o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
uprawnienie do prowadzenia pojazdów silnikowych w zakresie prawa jazdy kategorii B i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Od powyższej decyzji M.P. złożył...

III SA/Łd 886/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-05

. włącznie oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, wobec przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym., Pismem z dnia 7...
odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa...

IV SA/Po 297/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-06

18.11.2013 r. przez Starostę Tureckiego oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, iż w dniu 02 kwietnia 2015...
. nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadnił tym, iż nie przystąpienie do egzaminu kontrolnego skierowanego w drodze decyzji przez Starostę Powiatowego w T...

IV SA/Po 298/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-06

T. oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, iż w dniu 02 kwietnia 2015 r. do Wydziału Komunikacji...
. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Starosta T. uzasadnił tym, iż niepoddanie się badaniu psychologicznemu skierowanemu w drodze decyzji rodzi poważne...

II SA/Op 427/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-21

, nr [...], i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Postępowanie administracyjne miało następujący przebieg:, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu pismem...
. Wskazując na przepis art. 108 § 1 K.p.a. organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności uznając, że jest to uzasadnione ważnym interesem społecznym...

III SA/Kr 1370/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-17

i art. 7 k.p.a., poprzez bezpodstawne i dowolne opatrzenie tej decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności bez powołania się na interes społeczny., 4. art. 140 ust. 1...
, że organ prowadzący postępowanie bezpodstawnie i dowolnie opatrzył decyzję rygorem natychmiastowej wykonalności bez powołania się na interes społeczny. Kolegium stwierdziło...
1   Następne >   +2   +5   +10   64