Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 3329/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-07

: [...] -[...] MHZ i [...] -[...] MHz została O. (dalej też: 'Rezerwacja O.'). Decyzji tej na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja...

VI SA/Wa 1442/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-15

decyzji na blisko 2 lata przed terminami wdrożenia zmian modulacji i standardu kodowania przewidzianych w decyzji oraz nadania decyzji rygoru natychmiastowej...
wykonalności w tym zakresie, podczas gdy przyznana Spółce Rezerwacja Częstotliwości wygasa 23 lutego 2021 r., tj. brak wyjaśnienia konkluzji przyjętych przez Prezesa UKE...

II GSK 465/10 - Wyrok NSA z 2011-04-12

2007 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Strona wnosząca skargę kasacyjną zarzucała także, że doszło do naruszenia art. 153 p.p.s.a. gdyż Prezes UKE...