Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

III SA/Wa 1837/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-14

z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej zwana: O.p.), rygor natychmiastowej wykonalności ww. decyzji z dnia...

II SAB/Łd 182/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-23

na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania...
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Skarżącej umknęło jednak, że przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 4...

II SAB/Ke 80/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-02-01

[...]na prawach Powiatu z mocy prawa własności nieruchomości skarżących. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Zgodnie z art. 12 ust. 4b ustawy decyzję...
z art. 12 ust 4g tej ustawy, jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość...

I OPP 21/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-20

ze skargi R.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza S. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Z akt sprawy wynika...
, że skarga R.S. na przewlekłe prowadzenie postępowanie przez Burmistrza S. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wpłynęła bezpośrednio do WSA...

II SAB/Łd 26/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-25

się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Rygor w sprawie został nadany...
. Następnie Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] roku, nr [...] ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Z kolei decyzją z dnia [...] roku, znak...

II SAB/Łd 25/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-18

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Rygor ten został nadany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w niniejszej...
) - droga krajowa 91 (DK 1) w m. S. wraz z infrastrukturą. Postanowieniem Wojewody [...] Nr [...] z dnia [...] decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 2306/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

, że jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje...
się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Termin załatwienia sprawy w tym przypadku wynikał...

I OSK 1168/15 - Wyrok NSA z 2015-08-28

drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu...
na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach...

II SAB/Wr 64/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-05

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadku, gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności...
od dnia nadania decyzji nr 3840/2019 Prezydenta W. z dnia 21 sierpnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności, decyzja...

II SAB/Gl 11/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-08

też jako skarżący). Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a stała się ona ostateczna na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] r...
ust. 4g tej ustawy. Nie ma żadnego prawnego znaczenia fakt, że decyzja zrid, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, stała się ostateczna przed wydaniem...
1   Następne >   +2   6