Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

IV SA/Wa 2422/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-24

rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu [...] września 2016 r. B. B., wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. orzeczenia...
, jeśli jest to wskazane w interesie publicznym lub w wyjątkowo ważnym interesie strony. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie przywołanego przepisu następowało...

I SA/Wa 1748/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności...