Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2190/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-18

r. A. Z. została skierowana do domu pomocy społecznej. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Następnie decyzją z dnia [...] lipca 2010 r...
. nr [...] orzeczno o umieszczeniu A. Z. w Domu Pomocy Społecznej [...] w W. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej...

II SA/Kr 915/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

[...] nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie wraz z poprzedzającym je postanowieniem pierwszej instancji, II...
Gminy [...] z dnia [...] r. znak [...], którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, decyzji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] r. znak...

II SA/Lu 652/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-22

[...]. odebrała postanowienie Kolegium z dnia [...] r. o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, to dopiero od tego dnia miała prawo wnieść odwołanie w ciągu 14 dni...
rygor natychmiastowej wykonalności, organ nie wskazał przepisu art. 111 § 1 k.p.a., na podstawie którego skarżąca domagała się nadania tego rygoru., Wojewódzki Sąd...

I OSK 1644/21 - Wyrok NSA z 2022-03-11

za pobyt ojca w DPS;, 3) nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 k.p.a., W toku prowadzonego postępowania organ I instancji poczynił...
się do zawarcia w decyzji organu I instancji w punkcie 3 rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, Sąd wskazał, że z urzędu rygor taki może być nadany wtedy, gdy zwłoka...

IV SA/Po 309/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-17

, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego...
, że opatrzenie decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności sprawia, iż obowiązki i uprawnienia, które zostały w niej ustalone, mogą być wykonane zanim jeszcze decyzja zyska...

IV SA/Wr 200/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-10

zł; 2) odmówił zwolnienia z opłaty za pobyt ojca w DPS; 3) nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
uprawnionej w DPS., Końcowo, odnosząc się do zawarcia w pkt 3 decyzji organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, Sąd wskazał, że w treści skarżonej decyzji...

I SA/Wa 1926/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-23

z Ośrodka Pomocy Społecznej w O. Decyzjom wydawanym przez OPS organ nie nadaje rygoru natychmiastowej wykonalności, co prowadzi do zadłużenia w opłatach, w tym przypadku...
widzenia zarzutu sformułowanego w skardze, tj. nienadawania tym decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności. Natomiast kontrolując zaskarżoną decyzję Sąd stwierdza...

I OSK 3311/18 - Wyrok NSA z 2018-12-07

z urzędu, ze względu na ważny interes strony, rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o przepis art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...
wyjaśnił, że wbrew twierdzeniom skarżącego nadanie decyzji 'rygoru natychmiastowej wykonalności' ze względu na, jak w przedmiotowej sprawie, ważny interes strony...

II SA/Bd 643/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-24

, odnosząc się do zarzutu nie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, powołał się na treść art. 108 § 1 k.p.a. i podniósł, że zwłoka w wykonaniu zaskarżonej...
I instancji powinna uzasadniać nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Zdaniem skarżących natychmiastowe wykonanie decyzji powinno być uznane za naturalne...

II SA/Lu 407/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-25

z tego rodzaju wsparcia, organ pierwszej instancji nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od decyzji Wójta Gminy [...] M. W. nie zgodził...
przyznania ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składki., W ocenie organu drugiej instancji, nie wydaje się też uzasadnione nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100