Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

IV SA/Po 439/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-10

z akt administracyjnych nie wynika, aby zachodziła któraś z okoliczności warunkujących nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W skardze do Wojewódzkiego Sądu...
przez przytoczenie treści odnośnych przepisów ( o uznaniu świadczenia za nienależnie pobrane i o zwrocie). Dodatkowo nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...

IV SA/Po 279/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-01-30

nr [...] z 30 sierpnia 2006r. wydaną w oparciu o art. 10a p.d.a.z.a., uchylono decyzję nr [...] z 21 października 2005r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
ze zm., dalej: p.p.s.a.)., Ponadto Sąd wskazuje, że rygor natychmiastowej wykonalności nadany decyzji nr [...] z 30 sierpnia 2006r. może być stosowany jedynie w wypadkach...

IV SA/Po 60/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-24

korzystania z urlopu wychowawczego na P.R, przy czym decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W odwołaniu strona wskazała, że nikt nie poinformował...
, bez uzasadnienia nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w myśl art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Należy zwrócić uwagę, że przy cytowaniu art. 30 ust...

II SA/Bd 627/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-26

przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy: decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 kpa) lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu...
z mocy ustawy. Ponieważ decyzji nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności w trybie art. 108 kpa ani też nie podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy...

II SA/Op 299/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-29

lutego 2018 r., a także nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzję doręczono w dniu 29 czerwca 2018 r. Z. P. w dniu 9 lipca 2018 r. wniosła...
natychmiastowej wykonalności., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z dnia 1 grudnia 2017 r. (nr [...]), działający z upoważnienia...

I SA/Bd 428/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-04

się posiadanego majątku. W postanowieniu z dnia 2 listopada 2016 r. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
byli rodzice K. L. - M., i A. L.;, - w dniu 16 października 2015 r. sprzedano lokal mieszkalny położony w T. przy ul. [...]., Organ nadając rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Sz 526/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-27

na kontynuowanie nauki w miesięcznej wysokości (...( oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, W uzasadnieniu organ wskazał, że ponownie rozpatrując sprawę...

I OSK 1592/21 - Wyrok NSA z 2022-03-11

[..] lipca 2019 r., nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 33 ust. 4ca ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy., Organ wskazał...