Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

III SA/Wa 2462/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-10

. Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] (dalej zwany: 'NUS') postanowieniem z [...] listopada 2011r. nadał ww., nieostatecznej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w części...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej zwana: 'O.p.') przez zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo że NUS...

I SA/Lu 624/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza...
. Jednak decyzja wymiarowa organu I instancji z dnia [...] której nadano sporny rygor natychmiastowej wykonalności, została następnie uchylona przez organ, decyzją z dnia...

III SA/Wa 2691/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) stwierdza, że uchylone postanowienie nie może być wykonane w całości, 3...
Urzędu Skarbowego W. z [...] marca 2014r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] marca 2014r. - umorzył postępowanie zażaleniowe...

I FSK 674/13 - Wyrok NSA z 2014-04-22

Wydanie decyzji ostatecznej w sprawie, w której decyzji organu pierwszej instancji w drodze postanowienia nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art...
zażaleniowe w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej., 2. Przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji przebieg postępowania, 2.1. Dyrektor...

I SA/Gd 1372/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 9 sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym...
. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 13 sierpnia 2012r., nr [...] w sprawie określenia H.Ch. zobowiązania...

I SA/Kr 758/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-25

Skarbowej z dnia 2 marca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności - skargę oddala - Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
. nr [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia 3.10.2014 r. w części dotyczącej określenia...

I SA/Kr 2233/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-12

decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, - skargę oddala - Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2011 r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego działając...
doręczenia decyzji stronie (24 października 2011 r.) do dnia wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności (2 grudnia 2011 r.) minął okres dłuższy...

I SA/Ol 322/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-07-28

Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr 2801-IEW.4253.4.2022.7 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżone...
na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z 25 kwietnia 2022 r., w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...

VIII SA/Wa 126/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

sądowego. 1. Naczelnik Urzędu Celnego w [...] (dalej; organ I instancji lub Naczelnik UC) postanowieniem z [...]grudnia 2010 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności swojej...
w zaskarżonym w sprawie niniejszej postanowieniu), natomiast postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczono pełnomocnikowi spółki 14 grudnia 2010 r...

I SA/Ol 583/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-16

A na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie 2. zasądza...
'[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Z akt sprawy wynika, że decyzją z dnia '[...]' Prezydent Miasta określił Spółce wysokość zobowiązania podatkowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100