Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Bd 1174/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-11

się odnośnie do kwestii wykonalności decyzji nieprawomocnej i nieostatecznej oraz nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności., Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w B...
, decyzja ta z mocy prawa nie podlega wykonaniu, chyba że nadanoby jej rygor natychmiastowej wykonalności, o czym strona jest powiadamiana odrębnym aktem (postanowieniem...

I SA/Bd 1175/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-11

wykonalności decyzji nieprawomocnej i nieostatecznej oraz nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności., Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał...
ta z mocy prawa nie podlega wykonaniu, chyba że nadanoby jej rygor natychmiastowej wykonalności, o czym strona jest powiadamiana odrębnym aktem (postanowieniem...

III SA/Wa 2065/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, podatek będzie ściągnięty w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z odsetkami za zwłokę...
egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie natomiast z art. 239e Ordynacji podatkowej decyzja...

I SA/Bk 470/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-23

, a więc w świetle postanowień art.128 o.p. decyzją ostateczną, która podlega wykonaniu, bez potrzeby nadawania jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Każda decyzja ostateczna...
natychmiastowej wykonalności., Otóż decyzja Dyrektora Izby Skarbowej z [...] stycznia 2013 r. jest decyzją,, od której nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym...

I SA/Bk 469/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-23

że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Otóż decyzja Dyrektora Izby Skarbowej z [...] stycznia 2013 r. jest decyzją,, od której nie służy odwołanie...
w postępowaniu podatkowym, a więc w świetle postanowień art.128 o.p. decyzją ostateczną, która podlega wykonaniu, bez potrzeby nadawania jej rygoru natychmiastowej wykonalności...

III SA/Gl 1010/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-12

o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności (zob. J. Brolik, Postępowanie w sprawie nadania nieostatecznej decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności...
systemowej wewnętrznej, gdyż;, - nie wszczyna się postępowania w tej sprawie (art. 165 § 4 pkt 4 O.p.), podobnie jak przy nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Ke 188/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-29

egzekucyjnym, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W niniejszej sprawie taka sytuacja, w ocenie skarżącej, nie miała miejsca...
od spadku z uwagi na to, że wniosła odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, a decyzji pierwszoinstancyjnej nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Bd 741/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-24

. nie jest ostateczna, nie nadano jej również rygoru natychmiastowej wykonalności. Podatnik wniósł bowiem od niej odwołanie, które zostało przez Dyrektora Izby Skarbowej...

I SA/Łd 629/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-15

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja wygaszająca...

III SA/Wa 1292/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

. W razie nieuregulowania zobowiązania wynikającego z decyzji ostatecznej lub decyzji nieostatecznej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, podatek będzie ściągnięty...
1   Następne >   2