Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

II FSK 3404/13 - Wyrok NSA z 2016-01-28

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku kwotę...
w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. z dnia 7 listopada 2012 r. o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., 2. Z uzasadnienia wyroku...

I SA/Gl 632/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-10

[...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
wydał - powołując się na art. 239b § 3 w związku z art. 239b § 1 pkt 1 i pkt 4 oraz § 2 O.p. - postanowienie nadające rygor natychmiastowej wykonalności wskazanej decyzji...

I SA/Gl 368/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-27

wymienionej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł pełnomocnik podatników, wnosząc o jego uchylenie oraz zarzucając...
konkluzję, że organ podatkowy tylko wtedy może wydać postanowienie o nadaniu rygory natychmiastowej wykonalności, gdy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji...

II FSK 777/12 - Wyrok NSA z 2013-03-05

decyzji nieostatecznych i nie opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności, nie stoi natomiast na przeszkodzie możliwości zaliczenia nadpłaty na zaległość podatkową...
wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Powyższy przepis...

I SA/Bd 628/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-09-02

od węzła N. Marzy (bez węzła) do węzła D. (z węzłem) o długości około 23,3 km'. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Została nią objęta m.in. nieruchomość...
, w którym wspomniana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna (art. 12 ust. 4b u.i.d.p.), a w przypadku nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej...

I SA/Bk 281/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-05-19

zobowiązania podatkowego, gdyż Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. postanowieniem z [...] listopada 2014 r. nadał zaskarżonej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Następnie ww...

I SA/Gl 529/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-14

administracyjnych, w których nie znajduje się postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu I instancji, co warunkowałoby ewentualne zastosowanie środka...

I SA/Sz 22/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-03

- zastosowano wobec niej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji i zablokowano jej konto bankowe, uniemożliwiając jej w ten sposób spłatę rat zaciągniętego kredytu...

I SA/Gl 538/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-27

[...] zł. Ponadto postanowieniem Nr [...] nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności (w/w pisma doręczono stronom w dniu [...] 2009r.)., 5. Na powyższą decyzję...

I SA/Lu 145/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-05-24

% podstawy podatkowania określonej z uwzględnieniem opinii biegłego. Postanowieniem z [...] r. decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z akt sprawy wynika...