Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I GSK 813/15 - Wyrok NSA z 2017-04-26

w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę kasacyjną...
., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym uchylił zaskarżone...

V SA/Wa 2503/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

w P. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia ... września 2013 r. nr ... w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej...
okresy rozliczeniowe od lipca 2007 r. do grudnia 2007 r. rygor natychmiastowej wykonalności, Dyrektor Izby Celnej uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej...

I SA/Kr 674/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-09

decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności, , , - s k a r g i o d d a l a -, Naczelnik Urzędu Celnego wydał w dniu 24 listopada 2014r. decyzje o numerach...
dniu (24 listopada 2014r.) organ pierwszej instancji wydał postanowienia o nadaniu w/w decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności., Pismami z dnia 1...

I SA/Sz 295/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-16

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej zobowiązanie...
Naczelnika Urzędu Celnego w S. z dnia [...] r. nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia [...] r. nr [...], określającej...

I SA/Sz 294/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-16

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej zobowiązanie...
Naczelnika Urzędu Celnego w S. z dnia [...] r. nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia [...] r. nr [...], określającej...

I GSK 43/19 - Wyrok NSA z 2019-04-25

Skarbowej w Warszawie z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżony wyrok 2. oddala skargę, 3. zasądza...
Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...)w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności uchylił zaskarżone postanowienie oraz zasądził...

I SA/Ol 182/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-09

A na postanowienia Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]', '[...]', '[...]', '[...]' i '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargi...
postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]', którymi nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom z dnia '[...]' w przedmiocie określenia Spółce A z siedzibą w E...

III SA/Łd 1095/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym za marzec 2011 roku 1. uchyla...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności; 3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. na rzecz [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P...

V SA/Wa 527/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-20

Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2...
Celnego I w Warszawie postanowieniem z [...] września 2013 r. nr [...] nadał ww. decyzji z [...] września 2013 r. rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu...

I GSK 161/11 - Wyrok NSA z 2013-01-18

rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. oddalił skargę K. P. (dalej skarżąca...
) na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w G. z [...] maja 2010 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   45