Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Gd 872/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-05-14

graficznym numer dwa do decyzji. Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ww. ustawy, organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził...
. stwierdził również, iż nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nastąpiło z naruszeniem ww. przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Podniósł...

II SA/Gd 873/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-05-14

. 17 ust. 1 i 2 ww. ustawy, organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że inwestor spełnił wymogi wynikające z ustawy...
inwestycję 14 m oraz o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ zrealizowanie decyzji spowoduje znaczne szkody i trudne do odwrócenia skutki...

IV SA/Po 103/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-06

w P. w rejonie ulic G. , R., B., 2. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności,, 3. umorzył postępowanie administracyjne dla zakresu inwestycji obejmującej...
o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Wniosek inwestora w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięto pozytywnie...

II SA/Ol 450/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-11

jest Uniwersytet W, uchyliło zaskarżoną decyzję w punkcie 5 i umorzyło postępowanie z wniosku o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, a w pozostałym zakresie utrzymało...
projekt decyzji. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od decyzji wniosło Stowarzyszenie, reprezentowane przez pełnomocnika profesjonalnego - adw...

IV SA/Wa 2971/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-15

części zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Minister podał, że inwestor wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
z uwagi na nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Minister nadmienił także, iż w trakcie trwania postępowania odwoławczego, Inwestor dokonał zmian w zakresie...

II SA/Gd 83/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-05

dla planowanego zamierzenia i nadającą jej rygor natychmiastowej wykonalności, a sprawę przekazało organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia., W toku ponownie...
nr [..], [..], jednocześnie odmawiając nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W decyzji organ ustalił, że planowana inwestycja dotyczy odcinka...

II OSK 845/12 - Wyrok NSA z 2013-08-29

do nich działek oraz o uchylenie pkt III decyzji, w którym nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Zakwestionowali przede wszystkim zaliczenie spornej linii...
. 2 ustawy planistycznej. Kolegium zakwestionowało nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej, która nie wywołuje żadnych skutków w postaci...

II SA/Gl 1826/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-13

[...] r., nr [...], a więc organu I instancji. Decyzji tej nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, stąd też jej wykonanie winno było nastąpić dopiero z datą wydania...

IV SA/Wa 991/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

podziału nieruchomości., Ponadto Wojewoda (...) nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Wojewoda wskazał, iż decyzja obejmuje, zgodnie z wnioskiem...
krajowych, przekładający się na interes społeczny, związany z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, w pełni uzasadnia nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej...

II SA/Gl 684/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-26

decyzji z dnia [...]r. nr [...]- do rejestru zabytków nieruchomych województwa [...]. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Tym samym, lokalizacja ww...
zabytków rygoru natychmiastowej wykonalności zaznaczając, że w przypadku dobra wspólnego powinien on być nadany odrębnym postanowieniem. Nadto skarżący zakwestionowali...
1   Następne >   2