Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

II FSK 718/13 - Wyrok NSA z 2014-01-16

podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności, o którym mowa w art. 239b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm...
Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 28...

I SA/Ol 715/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-11

określenia zobowiązania podatkowego , Naczelnik Urzędu Celnego nadał rygor natychmiastowej wykonalności swojej nieostatecznej decyzji z dnia '[...]', a postanowienie...
czy pełnomocnictwo przedstawione do postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności odpowiada rygorom określonym w art. 137 § 3 Ord. pod. w związku z art. 6 ust...

I FSK 1/19 - Wyrok NSA z 2019-02-28

do reprezentowania spółki., Odnosząc się do powyższych ustaleń Sąd podzielił pogląd strony, że postępowanie w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
pełnomocnictwa do akt postępowania w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, o ile takowe znajduje się w aktach sprawy podatkowej, której tenże rygor...

I FSK 2/19 - Wyrok NSA z 2019-02-28

pełnomocnictwa do akt postępowania w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, o ile takowe znajduje się w aktach sprawy podatkowej, której tenże rygor...
Skarbowego w G. w przedmiocie sprostowania postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (s. 7 uzasadnienia wyroku)., W skardze kasacyjnej od ww...

I FZ 353/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

kasacyjnej w sprawie ze skargi M. spółki cywilnej na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 4 lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej...
wykonalności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za lipiec 2008 r. postanawia zwrócić zażalenie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie w celu usunięcia...

III FZ 416/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-30

w Warszawie (dalej: 'skarżący', 'strona') na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 15 lutego 2022 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości za 2017 r. postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie. NSA/post.1 - postanowienie 'ogólne' 1...

I SA/Lu 289/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-30

[...], Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności p o s t a n a w i a odmówić przyznania prawa pomocy. Strona skarżąca na urzędowym formularzu symbol PPF...

I SA/Lu 379/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-07

natychmiastowej wykonalności. Pełnomocnictwo, które jest złożone do akt sprawy wymiarowej w sytuacji prowadzenia postępowań wpadkowych obejmuje również i te postępowania...
tę sprawę jako sprawę główną. W Dziale IV O.p. uregulowano również postępowania wpadkowe, takie jak zabezpieczenie, wstrzymanie wykonania decyzji, czy nadanie decyzji rygoru...