Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

III SA/Po 561/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-15

czerwca 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 355/09)., Organ I instancji postanowieniem z dnia 6 listopada 2009 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności swojej decyzji w zakresie...

I SA/Ol 447/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-11

) oraz wskazał sposób liczenia odsetek od tych należności., Postanowieniem z 30.12.2010r. nr '[...]' Naczelnik Urzędu Celnego nadał w/w decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Ol 46/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-24

natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, która miała ustanowionego pełnomocnika, z naruszeniem art. 145 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
://orzeczenia.nsa.gov.pl, podonie jak inne orzeczenia powołane poniżej, o ile nie wskazano innego miejsca publikacji), której teza brzmi: 'Postanowienie o nadaniu rygoru...

II OSK 401/11 - Wyrok NSA z 2012-05-24

, ale również wtedy, gdy rygor natychmiastowej wykonalności wynika z ustawy albo z decyzji (postanowienia) właściwego organu a także w sytuacji, gdy w decyzji i w przepisach prawa...

I OSK 1131/06 - Wyrok NSA z 2007-07-10

jej rygoru natychmiastowej wykonalności i postępowanie w tym zakresie umorzył, a w pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy., W uzasadnieniu decyzji...