Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol

IV SAB/Wa 1441/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-10

K.p.a.) nadano rygor natychmiastowej wykonalności, jest niedopuszczalna., Zgodnie z art. 3 § 1 Ppsa sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji...
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, nadano rygor natychmiastowej wykonalności - na podstawie art. 108 § 1 K.p.a. (pkt IX decyzji), Odwołanie od tej decyzji wniosło...

I SA/Łd 262/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-30

sprawy ze skargi A. Polska S.A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej...
natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 rok., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II SAB/Bd 139/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-12-20

Konserwatora Zabytków w przedmiocie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia z dnia [...] lipca 2022r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
, działając na podstawie art. 108 § 2 k.p.a. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z [...] marca 2022r. (nr [...]), zezwalającej Gminie G. na prowadzenie...

II FSK 481/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-15

. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia 20 listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia oddalić skargę...
listopada 2012 r. w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Pismem z dnia 3 kwietnia 2014 r. skarżący wniósł skargę m.in. na postanowienie Naczelnika Urzędu...

I SA/Bd 1010/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-17

sprawy ze skargi A. Ś. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności...
. z dnia, [...] nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w I. z dnia [...], w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Bk 95/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-03-31

., nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej...
postępowanie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Wójt Gminy B. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na postanowienie...

II GSK 2730/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności do czasu zapadnięcia ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie, 2) zasądzenie zwrotu na konto dotacji celowej w kwocie...
. na konto S., 5) nadanie postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności w sprawie ze skargi kasacyjnej S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 18...

VI SA/Wa 907/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-20

niejawnym sprawy ze skargi S. S. na postanowienie z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie o oddalenia wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności...
(dalej Głównego Inspektora) z dnia [...] grudnia 2012 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności., Skarżący wniósł również skargę...

I SA/Kr 1554/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-22

roku, znak [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia: odrzucić skargę. R. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Krakowie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 27 sierpnia 2009 roku, znak [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Kr 1557/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-22

roku, znak [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia: odrzucić skargę. R. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Krakowie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 27 sierpnia 2009 roku, znak [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   63