Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II OZ 706/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-04

przez Gminę [...] na postanowienie nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zostało doręczone wyłącznie tej Gminie...
w postępowaniu sądowoadministracyjnymi. Nie doręczono jej także postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Jednakże brała czynny udział w postępowaniu...

I SA/Po 514/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-06-17

., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia odrzucić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, wyrokiem z dnia 16 października 2019 r...
., oddalił skargę M. Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej...

I SA/Po 60/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-05

w W. na wskazane w sentencji postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2017 r. o sygn. akt I SA/Po 60/17 WSA w Poznaniu oddalił skargę [...] S.A....

I SA/Rz 179/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-08-08

Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności - postanawia- odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 21 kwietnia...
natychmiastowej wykonalności., Spółka, reprezentowana przez adwokata K. S. złożyła skargę kasacyjną na powyższy wyrok., Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I wezwano...

I SA/Łd 108/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-09

niejawnym sprawy ze skargi W. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności p o s...
[...] roku nr [...] określającej nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 798 złotych rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu 5 stycznia 2010 roku W. W. złożyła skargę...

I FZ 350/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-14

ze skargi M. [...] w L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 4 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r., Sąd I instancji wskazał, że przesyłka...

I FZ 351/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-14

ze skargi M. [...] w L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 4 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za sierpień 2008 r., Sąd I instancji wskazał, że przesyłka...

I SA/Gd 719/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-09

niejawnym sprawy ze skargi A.K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 9 marca 2017 r., [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 9 marca 2017 r., w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, Skarżący wniósł skargę kasacyjną...

I SA/Po 247/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-06

rygoru natychmiastowej wykonalności nieosfatecznej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej na skutek skargi kasacyjnej V. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
postępowanie zażaleniowe w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z (...)., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I FZ 118/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

. z dnia 9 marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z 9 marca 2018 r., I SA/Gd...
/Gd 719/17, którym oddalono skargę podatnika na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. z 9 marca 2017 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   5