Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Kr 74/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-09

zwierząt,, 4. Obowiązkiem zwrotu zwierząt określonych w pkt 1 obciążył [...] Inspektorat Towarzystwo [....]., 5. Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
wszystkich 17 zwierząt gospodarskich., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na wyjątkowo ważny interes strony S. F., który podniósł, że odebrane...

II SA/Go 146/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-04

. 108 § 1 k.p.a. organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny, którym jest dobro zwierząt, albowiem zwierzęta przebywające...
natychmiastowej wykonalności, WLW wyjaśnił, iż rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla ochrony wartości wskazanych w art...

IV SA/Wa 309/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

Zakład [...], [...]. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności., M. C., reprezentowana przez W. N. wniosła odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii...
decyzji w całości i umorzenia postępowania oraz złożył wniosek o wstrzymanie wykonania rygoru natychmiastowej wykonalności ww. decyzji., Pismem z 22 maja 2013 r. odwołania...

IV SA/Wa 1616/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

Głównego Lekarza Weterynarii., Ponadto w ocenie Głównego Lekarza Weterynarii zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 § 1 k.p.a....
natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia 3 kwietnia 2013 r. Graniczny Lekarz Weterynarii w W. został powiadomiony o opuszczeniu przez przedmiotową przesyłkę terytorium...

II SA/Wr 727/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-13

w celu spożycia przez ludzi. Nadto na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. wskazując na ochronę zdrowia ludzkiego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
w celu spożycia przez ludzi brojlera kurzego z kurnika [...] należącego do A. Sp. z o.o., której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, brojler kurzy znajdujący...

II SA/Wr 489/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-05-10

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Strona zachowując ustawowy termin do wniesienia odwołania, pismem z dnia 4 sierpnia 2020 r., odwołała się od opisanej decyzji...
przez bezpodstawne i dobrowolne opatrzenie tej decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności, -art. 10 §1 k.p.a. poprzez niezapewnienie stronie czynnego udziału strony...

II SA/Op 474/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-07

rygoru natychmiastowej wykonalności, argumentując, że przemawia za tym wyjątkowo ważny interes strony, bowiem odebrane konie służyły rehabilitacji cierpiącego na [...] D. B...
odebrania G. B. ww. zwierząt, czasowo zabranych przez Stowarzyszenie (pkt 1) i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 2). W uzasadnieniu organ...

II SA/Łd 1025/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-07

B. w pkt 2, tj. w części dotyczącej nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, a w pozostałym zakresie utrzymało w mocy decyzję o odmowie czasowego odebrania...
2 nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnianiu wydanej decyzji organ wskazał, że w dniu 23 maja 2016 r. nastąpiło odebranie przez przedstawicieli...

II SA/Go 555/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-04

tego pomieszczenia, przy czym decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Po wniesieniu przez stronę odwołania, decyzją z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] Wojewódzki...
do uwzględnienia wniosku o strony o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji pierwszej instancji stwierdzając, że strona nie wskazała na żadne przemawiające...

I OSK 620/21 - Wyrok NSA z 2021-11-18

postępowania organu pierwszej instancji o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności tej decyzji, (1) uchylił zaskarżoną decyzję w części, w jakiej utrzymuje w mocy decyzję...
odebranych zwierząt przez Stowarzyszenie do Schroniska oraz (3) nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Wskutek odwołań P.M. oraz Stowarzyszenia, SKO wydało...
1   Następne >   +2   +5   8