Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II GSK 1568/11 - Wyrok NSA z 2012-10-23

Farmaceutycznego z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] czerwca 2009 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności uchylił zaskarżone postanowienie; stwierdził...

II OSK 2837/13 - Wyrok NSA z 2015-06-24

do przeprowadzenia oceny i badań, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu wskazano, że przeprowadzona w dniu [...].10.2012 r. kontrola sanitarna...
decyzji organu I instancji w całości oraz umorzenie w całości postępowania I instancji, a także o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Strona zarzuciła...

II OSK 2342/20 - Wyrok NSA z 2021-01-22

Fakt wykonania przez stronę decyzji organu I instancji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a.), bądź, która podlega...
spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów., Powyższej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności w pkt 1, 2 i 3, w związku z którym po wydaniu decyzji...

VII SA/Wa 1901/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-20

, że: 'od chwili doręczenia decyzji, czyli zgodnie z rygorem natychmiastowej wykonalności orzeczonym w pkt 3) Decyzji wykonuje Decyzję. Spółka nie złożyła natomiast uprzednio...
oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 lit. a) decyzji, co do którego rygor natychmiastowej wykonalności nie został nałożony. W tym miejscu wskazuję, po pierwsze, że Spółka...

II SA/Rz 1376/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-09

) oraz zatrzymał te produkty. Rozstrzygnięciu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na konieczność ochrony życia i zdrowia ludzkiego., A Sp. z o.o. w P...
. odwołała się od tej decyzji, wnosząc o jej uchylenie wraz z uchyleniem rygoru natychmiastowej wykonalności, jak też o umorzenie postępowania z powodu naruszenia:, - art...

II SA/Op 569/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-18

decyzji. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ wskazał na fakt przeprowadzenia w dniu 2 sierpnia kontroli, jej wyniki oraz okoliczność...
w całości postępowania pierwszej instancji, a także o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności. Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie przepisów postępowania...

II SA/Po 443/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-14

. [...] w [...] na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 8 maja 2016r., Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108§ 1 kpa gdyż jest to niezbędne ze względu...
je badaniom laboratoryjnym w celu określenia ich składu., Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności w trybie art. 108 § 1 kpa, zdaniem organu, jest niezbędne ze względu...

II OSK 1949/12 - Wyrok NSA z 2014-01-17

zdrowiu lub życiu człowieka, nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności. Z treści art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynika, że jeżeli naruszenie...
suplementu diety '[...]' a tym samym nie uzasadniły nadania decyzji organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności a jedynie powołały się na fakt wypełniania przez ww...

VI SA/Wa 1757/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-30

. 5 pkt 1, art. 154 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach oddalił odwołanie w całości i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
decyzji nieostatecznej ma charakter wyjątkowy, dlatego też przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie mogą być interpretowane rozszerzająco...

IV SA/Gl 357/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-28

[...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ orzekł oddalić odwołanie oraz nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W motywach uzasadnienia organ w pierwszej kolejności wskazał...
zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 150 000 osób - ryczałt miesięczny, kod postępowania [...] i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Dokonując...
1   Następne >   +2   +5   +10   27