Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

IV SA/Wa 442/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-14

ale zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor ten nie jest tożsamy z ostatecznością decyzji. Poza tym, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o ocenach, złożenie wniosku powinno...
uwarunkowaniach na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit i ustawy o ocenach, z nadaniem jej, na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., rygoru natychmiastowej wykonalności...

IV SA/Wa 632/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-25

do pełnomocnika inwestora, ale brak podstaw do twierdzenia, aby wadliwie informował odwołującego się o przebiegu postępowania;, - rygor natychmiastowej wykonalności...
[...] października 2014 r. decyzję opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności;, 2. organ odwoławczy nie odniósł się do wszystkich zarzutów zawartych w odwołaniu...

III OSK 4862/21 - Wyrok NSA z 2022-04-19

rygorem natychmiastowej wykonalności) przesadzenia gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej, a w pozostałym zakresie skargę oddalić albo uchylić zaskarżony wyrok...
w związku z wykonanym uprawnieniem (zgodnie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności) przesadzenia gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej, a w pozostałym...

II SA/Sz 638/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-09

, w którym zezwolenie na usunięcie drzew stało się ostateczne., Z kolei postanowieniem z dnia [...] lutego 2022 r. Organ ten nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji w zakresie pkt...
. decyzji dot. terminu oraz zezwolenia na usunięcie drzew decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na powyższe, dokonano usunięcia drzew...

III OSK 4129/21 - Wyrok NSA z 2021-10-19

, zgodnie z wykazem zawartym w decyzji., 4. Nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., 5. Określił termin usunięcia drzew do dnia [...] grudnia 2020 r...
nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności lub które były natychmiastowo wykonalne z mocy ustawy. Sąd wskazał, że decyzja organu I instancji z dnia...

II OSK 219/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

na usunięcie określonych w niej drzew. Decyzja ta miała rygor natychmiastowej wykonalności wynikający z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu...
karę pieniężną za usunięcie drzew objętych zezwoleniem wójta, jeśli zezwolenie to miało rygor natychmiastowej wykonalności wynikający z art. 34 ust. 1 ustawy z 2007 r...

II SA/Wr 540/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-22

rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji wynikającym z ustawy a nadanym decyzji na zasadach określonych w art. 108 k.p.a., Odnosząc się do ogólnego zarzutu naruszenia...
. o zezwoleniu na usunięcie określonych w niej drzew. Decyzja ta miała rygor natychmiastowej wykonalności wynikający z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu...

II SA/Bk 465/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-29

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W wyniku odwołania od tego rozstrzygnięcia złożonego przez wszystkich współwłaścicieli działek nr [...] - Samorządowe Kolegium...
rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny,, - decyzją z dnia [...].06.2011r. Starosta B. wydal decyzję zatwierdzającą projekt budowlany...

II OSK 755/12 - Wyrok NSA z 2013-08-01

wstrzymuje wykonanie decyzji. Z akt sprawy wynika, że decyzji organu pierwszej instancji nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 kpa). Okoliczność...
oraz zasądzenie kosztów postępowania., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wywodzono, że decyzji organu I instancji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, a zatem...

II OSK 2548/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267...
podkreślił, że rygor natychmiastowej wykonalności był uzasadniony przesłankami z art. 108 k.p.a., a decyzja organu I instancji z dnia [...] października 2014 r. została...
1   Następne >   +2   4