Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II OSK 2019/15 - Wyrok NSA z 2017-04-05

oraz nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzją z [...] listopada 2013 r. nr [...]Stołeczny Konserwator Zabytków, działając na podstawie art. 155 ustawy...
natychmiastowej wykonalności wyjaśnił, że zgodnie z art. 108 Kpa, rygor taki nadaje się decyzji, od której służy odwołanie po to, aby w uzasadnionych sytuacjach zobowiązać...

VII SA/Wa 2028/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

. 156 § 1 pkt 2 kpa.;, v) art. 108 § 1 zdanie 1 kpa poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, pomimo braku spełnienia którejkolwiek z przesłanek...
do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;, vi) art. 107 § 1 zdanie 1 kpa oraz art. 107 § 3 kpa w zw. z art. 108 § 1 zdanie 1 kpa, poprzez brak wskazania, w oparciu...

I SA/Wa 2304/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-21

decyzji, na podstawie art. 108 § 1 Kpa, nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr [...] z dnia [...] marca 2010 r...
było nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 § 1 Kpa. Mając na uwadze fakt, iż właściciele nieruchomości prowadzą prace...

VII SA/Wa 1197/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09

do wschodniej elewacji., Termin na przeprowadzenie ww. prac wyznaczono do dnia 31 grudnia 2013 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności i zaznaczono...
rygor natychmiastowej wykonalności, albowiem stan przedmiotowego budynku jest wynikiem długoletnich zaniedbań i niewywiązywania się z ciążącego obowiązku właściwej...

II OSK 1453/18 - Wyrok NSA z 2020-12-09

rygor natychmiastowej wykonalności., Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków, powołując się na materiał dowodowy, wskazał lokalizację...
ustanowienie prawnej ochrony dla pozostałości przedmiotowego cmentarza, z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji., Skarżąca, będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości...

VII SA/Wa 1490/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-20

natychmiastowej wykonalności., Dla wykonania pozostałego zakresu robót (wymienionych w pkt. 2-8) organ ustalił, termin nie później niż do dnia [...].06.2011 r...
określonego w tytule wykonawczym obowiązku terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia pod rygorem nałożenia grzywien w tej samej lub wyższej kwocie, bądź zastosowania...

VII SA/Wa 2467/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

natychmiastowej wykonalności, opróżnienie budynku, jego zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich oraz umieszczenie na nim zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi...
się w bardzo złym stanie technicznym. Dnia [...]czerwca 2007r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [...] wydał decyzję Nr[...], w której nakazał, pod rygorem...

VII SA/Wa 2047/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-21

Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ratunkowych wykopaliskowych badań archeologicznych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, W uzasadnieniu organ wyjaśnił...

VII SA/Wa 1836/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-11

wyjaśnił przesłanki podjętej decyzji., Podobnie organ pierwszej instancji nie nadał swojej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i nie zastosował kar pieniężnych...

VII SA/Wa 930/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-12

tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji tej H M złożyła odwołanie. Po rozpatrzeniu odwołania, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, decyzją z dnia...
1   Następne >   2