Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

II SA/Sz 693/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-06

. [...] w K., nadając jednocześnie decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 § 1 k.p.a., W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że w związku...
Spółka wniosła o jej uchylenie i zarzuciła istotne naruszenie:, - art. 108 § k.p.a. poprzez nieuzasadnione przyjęcie, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Ol 694/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-15

nadał przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, uzasadniając swoje stanowisko ochroną zdrowia i ważnym interesem społecznym. Burmistrz wskazał, że brak...
rygoru natychmiastowej wykonalności. Ponadto organ wskazał, że nie jest zasadnym przekazywanie comiesięcznej dotacji na rzecz przedszkola niefunkcjonującego zgodnie prawem...

II SA/Go 458/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-07

ust. 3 i 4 Regulaminu oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ podał, iż postępowanie nadzorcze zostało wszczęte przez Rektora...
przez zastosowanie do zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, chociaż nie jest ona zgodna z żądaniem wszystkich stron;, 3) art. 131 k.p.a, w związku z art...

II SA/Wa 236/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-25

. [...] maja 2008 r., córkę A. P. i N. P., w roku szkolnym 2014/2015 i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu - powołując się na opisany powyżej stan...
rodziców stanowi przeszkodę do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez ich córkę. Z kolei nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, uzasadniono to ochroną...

III SA/Wr 958/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-11-07

podatkowych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W ocenie Prezydenta w art. 90 ust. 3d pkt 1 lit. a u.s.o. odmiennie uregulowano sposób pokrycia wynagrodzenia...
lub obciążenia go nimi w znacznie mniejszej wysokości;, 4) niezasadne przyjęcie, że interes społeczny uzasadniał nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, podczas...

IV SA/Wr 46/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-05

.' Sp. z o.o. w Ł., dalej strona skarżąca, uprawnienia szkoły publicznej i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ I instancji podał...
zweryfikowane i uzupełnione., Odnosząc się do nadanego decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wskazał, że przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ I instancji powinien...

III SA/Wr 2/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-31

od dnia następującego po dniu doręczenia decyzji do dnia zapłaty oraz nadającej rygor natychmiastowej wykonalności - utrzymało w mocy pierwszoinstancyjne rozstrzygnięcie...
po dniu doręczenia decyzji do dnia zapłaty,, 4. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu, w pierwszej kolejności organ odniósł się do składanych...

II SA/Wa 1573/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-18

na kierunku '[...]' zostaje wstrzymana rekrutacja studentów na ten kierunek,, 6) nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w pkt 1 i 5., W uzasadnieniu podał...
ust. 8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, na zasadach i w trybie obowiązujących przy przyznawaniu uprawnień. Na koniec stwierdzono, że nadano rygor natychmiastowej...

I SA/Ol 467/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-12

niezgodnie z przeznaczeniem,, 2. i nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy przytoczył ustalenia i rozstrzygnięcie...
., dalej jako kpa) rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od powyższej decyzji strona, reprezentowana przez pełnomocnika, zarzuciła:, I. Naruszenie przepisów...

III SA/Gl 323/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-25

.. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Z uzasadnienia decyzji wynika, że organ oparł się na ustaleniach poczynionych w trakcie kontroli upoważnionych...
na datę prawomocności decyzji. Skarżąca wniosła także o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego zaskarżonej decyzji jako nadanego z rażącym naruszeniem art...
1   Następne >   3