Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Kr 258/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-28

:[...] w dniu 26 sierpnia 2013 r. stała się ostateczna. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
., a złożona skarga na postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II OSK 1718/14 z dnia 4...

VII SA/Wa 189/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-17

ostateczności, jednakże postanowienie nr [...] z dnia [...] lutego 2015 r. nadało jej rygor natychmiastowej wykonalności, zezwalający na przystąpienie do realizacji...
2015 r. i umorzył postępowanie organu I instancji w przedmiocie nadania decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r. rygoru natychmiastowej wykonalności...

VII SA/Wa 2497/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-09

rygoru natychmiastowej wykonalności, II. w pozostałym zakresie skargę oddala, III. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego K. G...
bezpieczeństwa ludzi i mienia na podstawie art. 108 k.p.a. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu [...]WINB podniósł, że po przeprowadzeniu postępowania...

SA/Sz 573/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-11

oraz komina 'energetycznego' budynku mieszkalnego nr [...] przy ul. [...] w [...], nadając powyższej decyzji na podstawie art. 108 § 1 kpa rygor natychmiastowej wykonalności...
na podstawie przepisów prawa cywilnego. Nie budzi również zastrzeżeń organu odwoławczego nadanie powyższej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Organ I instancji biorąc...

VII SA/Wa 2391/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-22

postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wojewody [...] z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] o pozwoleniu na budowę, wykonał pomiary...
. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W związku z wstrzymaniem wykonania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w związku...

II SA/Ke 834/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-07-27

Prawo budowlane. Organ powołał również treść art. 108 § 1 kpa dotyczący możliwości nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu...
Inspektora Nadzoru Budowlanego, w S. było nadanie obowiązkowi nałożonemu na J. i J. S. rygoru natychmiastowej wykonalności. Zamiar ten nie został wprawdzie wyrażony...

II OSK 1048/12 - Wyrok NSA z 2013-10-03

odmówił wydania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazującej opróżnienie przedmiotowego budynku mieszkalnego. W uzasadnieniu organ podał, że w dniu 15...
10 lutego 2011r. wpłynął wniosek M.M. współwłaściciela nieruchomości o 'wydanie decyzji opróżnienia budynku z rygorem natychmiastowej wykonalności wobec istnienia...

II SA/Kr 1191/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-24

długości elewacji frontowej budynku;, 4. uzupełnić uszkodzone zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych ww. budynku., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
oraz bezpieczeństwa mienia PINB również prawidłowo nadał zaskarżonej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Odnośnie pozostałych zarzutów zawartych w odwołaniu...

VII SA/Wa 2707/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-21

poza granicami m. W. oraz nadal decyzji tej rygor natychmiastowej wykonalności. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza, iż z dniem 30 czerwca 2008 r. działka...
nr [...] i z przebudową infrastruktury technicznej - część I - odcinek zlokalizowany poza granicami m. W. oraz nadal decyzji tej rygor natychmiastowej wykonalności. Wojewoda...

VII SA/Wa 77/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-27

. 108 k.p.a. organ nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od powyższego rozstrzygnięcia wniosła Spółdzielnia Mieszkaniowa '[...]', zarzucając...
odwoławczy swoim rozstrzygnięciem usunął. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie może bowiem prowadzić do odstąpienia od wyznaczenia terminu na wykonanie prac...
1   Następne >   +2   +5   10