Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SA/Wa 1543/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-26

przestrzeni powietrznej po dniu 22 kwietnia 2014 r. - decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności., IMGW działając na podstawie art. 127 § 3 kpa złożył wniosek...
rygor natychmiastowej wykonalności., Dalej w uzasadnieniu Minister wskazał, że w myśl art. 127 ust. 3 Prawa lotniczego sam wniosek strony Prezes ULC sprawdza pod względem...

I OSK 2646/15 - Wyrok NSA z 2017-07-07

być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ nie dotyczy większości użytkowników, a wyłącznie jednego przewoźnika organ. Organ wskazał, że taryfa opłat lotniskowych...
. właściwych przepisów, a także w celu umożliwienia realizacji założeń biznesowych przez M., nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności było zgodne z art. 108 k.p.a....

VII SA/Wa 1957/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-03

społeczny oraz wymóg zachowania ciągłości i bezpieczeństwa w żegludze powietrznej w FIR Warszawa na podstawie art. 108 § 1 kpa nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
lotniczego., Organ I instancji uzasadniając nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności podkreślił, iż osłona meteorologiczna warunkuje zapewnienie...

VII SA/Wa 774/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-02

naprawcze;, 5) nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia...
2016 r. na wykazanie, że operator wdrożył udane działania naprawcze, nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Podstawę materialnoprawną tych decyzji stanowiły...

I OSK 1292/16 - Wyrok NSA z 2018-04-25

nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W myśl art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo lotnicze sam wniosek I. sp. z o.o. Prezes ULC sprawdza pod względem merytorycznym i formalno...

I OSK 3339/15 - Wyrok NSA z 2017-10-19

natychmiastowej wykonalności. Po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, rozstrzygnięcie to ostało utrzymane w mocy decyzją z 24 lipca 2014 r., Natomiast...
- w celu wyeliminowania zagrożenia wystąpienia zakłóceń w żegludze powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej po dniu 22 kwietnia 2014 r. - decyzji nadany został rygor...