Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

I SA/Gl 1194/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-03

[...] [...] Urzędu Skarbowego w S. nadał rygor natychmiastowej wykonalności ww. decyzji w części dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności toczy się w ramach sprawy podatkowej, zakończonej wydaniem decyzji, wobec której wydano przedmiotowy rygor., W piśmie z dnia 11...

II SAB/Łd 62/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-03

., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ powołał przepis art. 78 ust.1 ustawy Prawo budowlane., Decyzją...
[...] roku, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja ta została wydana w szczególnym trybie, w sytuacji bezspornej katastrofy budowlanej, jej wykonanie winno...

I SA/Bk 526/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-08

ustalenia czy zobowiązania określone decyzją wymiarową, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, uległy przedawnieniu oraz dodatkowy zarzut - naruszenia art. 70 § 1...
na ww. postanowienia, nadające decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu [...] lipca 2021 r. Skarżący wniósł o doręczanie wszelkich pism elektronicznie...

I SA/Łd 506/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-11

zobowiązana podatkowego w VAT za luty i marzec 2013 r., zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem NUS w Z. z dnia [...] r. Z akt nie wynika...
, które by utrudniały lub uniemożliwiały wykonanie umowy pod rygorem sankcji w postaci kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia. W przypadku odwołania spektaklu...

I SA/Bk 55/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-11

sprawy dotyczące nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oraz dwie dotyczące wstrzymania wykonania decyzji)., Reasumując, wynagrodzenie przyznane tymczasowemu...

I SA/Rz 7/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-23

jej rygor natychmiastowej wykonalności. Określone decyzją organu I instancji zaległości podatkowe zostały objęte tytułami wykonawczymi z dnia [...] października 2018 r...