Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

III SA/Gl 510/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-24

do 1 min zł, a decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności., Kwestionując prawidłowość powyższej decyzji Strona złożyła odwołanie, wnosząc o jej uchylenie...
działalności gospodarczej;, - art. 108 § 1 Kpa poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w oparciu o błędną ocenę dowodu z opinii toksykologicznej i przyjęcie...

VI SA/Wa 243/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-23

umorzyć postępowanie odwoławcze w zakresie wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji [...] w zakresie pkt 3;, 3. na podstawie art. 135 k.p.a. w zw...
rynku' lub 'u.z.o.n.', odmówić wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 decyzji [...]., Do wydania decyzji doszło...

VI SA/Wa 3949/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-27

'[...] ', nałożenia na stronę skarżącą kary pieniężnej w kwocie 20.000 złotych, oraz nadania decyzji w pkt 1 - 3 rygoru natychmiastowej wykonalności, - uchylił sporną...
) nałożył na skarżącą spółkę karę pieniężną w wysokości 10.000 złotych,, 3) nadał decyzji w pkt 1 rygor natychmiastowej wykonalności., Od powyższej decyzji Wojewódzkiego...

VI SA/Wa 1293/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-05

decyzji) oraz nadał decyzji w pkt 1 rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 3 decyzji)., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym...
decyzji w pkt 1 rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, powołując się na zgromadzony w sprawie materiał dowodowy - stwierdził...

VI SA/Wa 3782/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-31

pieniężną w wysokości 1.200 zł oraz nadającej nakazowi zaprzestania prowadzenia reklamy apteki rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 i ust. 3...
zł, taniej o 35%, oszczędzasz 1,96 zł' i nakładającej karę pieniężną oraz nadającej rygor natychmiastowej wykonalności pkt 3 decyzji [...]WIF., Oceniając skargę...

VI SA/Wa 3097/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-06

. apteki oraz nałożono za powyższe naruszenie karę pieniężną w wysokości 10.000 złotych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Zaskarżona decyzja została wydana...
tej apteki i jej działalności oraz powinno skutkować nakazem, w drodze decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, zaprzestania prowadzenia takiej reklamy;, 2) art...

VI SA/Wa 2314/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

gazetki reklamowej pt. '[...]',, 3. nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 5.000 zł,, 4. nakazowi zawartemu w pkt 2 decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy i nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Kto zaś wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki podlega...

II GSK 2534/14 - Wyrok NSA z 2015-07-03

decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, zaprzestania prowadzenia takiej reklamy;, b) art. 2, 20, 22 i 68 Konstytucji RP przez ich błędną wykładnię poprzez...
. 3 tej ustawy, nakazem zaprzestania prowadzenia takiej reklamy (decyzja jest zaopatrywana w rygor natychmiastowej wykonalności - art. 94a ust. 4 p.f.), jak i nałożeniem...

II GSK 746/14 - Wyrok NSA z 2015-05-20

w '[...]', programie '[...]' i programie '[...]' oraz nałożył karę pieniężną w kwocie 2.500 zł, i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu...
i jej działalności, oraz powinno skutkować nakazem, w drodze decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, zaprzestania prowadzenia takiej reklamy, a w konsekwencji utrzymanie...

II SA/Lu 417/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-27

, np. dopiero po rozpatrzeniu odwołania - wydaniu decyzji przez organ ll instancji lub wskutek nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Zdaniem Dyrektora Zarządu...
uzyskania decyzji ostatecznych. Organ podniósł, że na wniosek strony nadał decyzji z 29 grudnia 2020 r. rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem z dnia 21...
1   Następne >   +2   +5   +10   13