Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Gl 516/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-25

[...] (Nr [...]) utrzymało w mocy postanowienie Wójta Gminy M. (Nr [...];[...]) z dnia [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji...
decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu postanowienia organ I instancji podkreślił, że do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego...

I FSK 1254/14 - Wyrok NSA z 2015-10-29

przepisanych., W odpowiedzi na skargę kasacyjną Spółka wniosła o jej oddalenie w całości, utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku oraz nadanie mu rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Kr 620/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-10

od towarów i usług za wskazane wyżej miesiące. Decyzjom tym organ podatkowy, odrębnymi postanowieniami, nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z zastosowaniem...

I FSK 1557/15 - Wyrok NSA z 2017-05-25

zostały wywłaszczone pod budowę drogi i stały się własnością Samorządu Województwa L.. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja zobowiązywała...

I FSK 30/19 - Postanowienie NSA z 2022-06-28

natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, która miała ustanowionego pełnomocnika, z naruszeniem art. 145 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
)., Zwrócić należy uwagę, że w uchwale (7) z dnia 7 marca 2022 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FPS 4/21) stanowiącej, że 'Postanowienie o nadaniu rygoru...

I SA/Bd 62/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-13

z dnia [...]. wskazano, że ww. decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że spółka zobowiązana była wydać nieruchomość jeszcze przed tym, zanim...

II FSK 410/10 - Wyrok NSA z 2011-08-10

. została wydana decyzja stwierdzająca nadpłatę w kwocie 1.504.873,44 zł uiszczonej na rzecz Gminy P. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Naczelny Sąd...

I SA/Op 250/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-09-12

z mocy prawa na rzecz Województwa O. nieruchomości przeznaczonych na wskazaną inwestycję. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Następnie decyzjami...

III SA/Wa 3402/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-14

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staje się ostateczna. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja ta zobowiązuje Spółkę...

III SA/Wa 362/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-05

na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności,, 7) udzielenie stosownych pełnomocnictw, umożliwiających dokonanie wszelkich uzgodnień...
1   Następne >   2