Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II OSK 1134/09 - Wyrok NSA z 2010-07-15

do wniesienia odwołania upłynął dnia 2 października 2008 r. Wskazała jednak, że już 30 września 2008 r. spółka złożyła wniosek o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności...
. rygorem natychmiastowej wykonalności. Na str. 4 tego wniosku spółka zastrzegła sobie 'prawo do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] września 2008 r. w całości...

II SA/Bd 444/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-09-18

do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie orzekający organ podniósł...
niezbędny do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące., Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co w ocenie organu było niezbędne ze względu...

III SA/Łd 652/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-19

rygoru natychmiastowej wykonalności., Powyższe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny:, W dniu 22 stycznia 2013 r. pracownicy...
, ust. 3 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;, - art. 108 k.p.a., poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo braku istnienia podstawy faktycznej...

IV SA/Gl 741/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-20

, na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia na czas nie dłuższy niż do 24 kwietnia 2013 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji podniesiono...
strona wniosła o jej uchylenie oraz umorzenie postępowania w całości postępowania przed organem I instancji oraz uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności, podnosząc...

II SA/Ol 649/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-08-29

lub życia ludzi (środki zastępcze), na okres trzech miesięcy i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na konieczność ochrony życia i zdrowia ludzkiego...
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu, złożonym od powyższej decyzji, spółka zarzuciła, że organ pierwszej...

III SA/Łd 242/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-16

. służącym wprowadzaniu w/w produktów do obrotu, na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia, tj. do dnia 20 stycznia 2014 r. i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
wniosła o uchylenie decyzji i umorzenie postępowania oraz o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności., Zaskarżoną decyzją Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny...

III SA/Łd 962/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-23

. produktów na czas 3 miesięcy niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań ich bezpieczeństwa. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1...
uznał, że istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, także niewyjaśnienie zasadności nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności poprzez powołanie...

III SA/Łd 1206/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-23

i umorzenie postępowania I instancji, a także o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności. Zarzuty stawiane decyzji dotyczyły naruszenia przepisów postępowania w postaci...
', a także niewyjaśnienie zasadności nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;, - art. 108 k.p.a. przez jego niewłaściwe zastosowanie i nadanie decyzji rygoru...

IV SA/Gl 215/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-27

stronę postępowania kosztami niezbędnymi do przeprowadzenia oceny i badań, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu wskazano, że przeprowadzona...
postępowania I instancji, a także o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Strona zarzuciła organowi naruszenie przepisów postępowania tj. art. 107 § 1 k.p.a....

III SA/Łd 528/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-07-18

zagrożenia, tj. do dnia 4 marca 2013 r. i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Powyższe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny...
;, - art. 7, art. 11, art. 77 § 1, art. 107 § 3 k.p.a.,, - art. 108 k.p.a., poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo braku istnienia podstawy faktycznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   52