Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II SAB/Gl 13/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-08

z podziału działki nr [...], położoną w C. , stanowiącą własność G. P. , nazywanego dalej skarżącym. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności i stała się ona...
(choć nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Zatem skarżącemu przysługiwała zaliczka w wysokości 70 % ustalonego nieostateczną decyzją odszkodowania w terminie 30 dni...

II OSK 3318/14 - Wyrok NSA z 2016-10-11

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym kamienicy zlokalizowanej na działce nr [..] obr. [..] przy ul. [..] w R. Decyzji nadano rygor natychmiastowej...
wykonalności z uwagi na grożące niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia. Decyzja ta stała się ostateczna., Ponieważ obowiązek wynikający z powyższej decyzji nie został...

II SA/Go 300/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-19

ze służby. Skarżący wskazał, że decyzji o zwolnieniu ze służby nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności w myśl art. 108 k.p.a., dlatego nie podlegała ona wykonaniu...