Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 1448/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-17

publicznej;, 8) nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie punktów 3-6., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym...
- poprzez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;, 8) nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie punktów 3-6...

I SA/Wa 933/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-01

Miasta [...] pod budowę osiedla mieszkaniowego '[...] ', a wydanie orzeczenia administracyjnego z rygorem natychmiastowej wykonalności, uzasadnione było koniecznością...
natychmiastowej wykonalności. Orzeczenie Prezydium Rady Narodowej w [...] z dnia [...] listopada 1965 r. zostało skierowane do adw...

I SA/Wa 1331/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-28

[...] z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] i odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Zaskarżona decyzja zapadła...
k.p.a. poprzez nadanie decyzji Komisji rygoru natychmiastowej wykonalności i wbrew faktowi, iż decyzja Komisji ipso iure nie ma waloru wykonalności., Skarżący na podstawie...

I OSK 351/14 - Wyrok NSA z 2015-10-23

sprawie, zdaniem Sądu, pozostaje treść uzasadnienia kwestionowanego orzeczenia w odniesieniu do nadania mu rygoru natychmiastowej wykonalności, a mianowicie konieczność...
do przedmiotowej nieruchomości rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na konieczność zagospodarowania terenu przez wykonawcę narodowego planu gospodarczego. Odczytanie...

I SA/Wa 355/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-17

, co nie da się pogodzić z dalszym korzystaniem z nieruchomości przez jej dotychczasowych współwłaścicieli. Orzeczeniu nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu...

I SA/Wa 535/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-08

, jak słusznie podkreślił Minister, pozostaje treść uzasadnienia kwestionowanego orzeczenia w odniesieniu do nadania mu rygoru natychmiastowej wykonalności, a mianowicie...
orzeczeniu nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności uzasadnionej interesem publicznym tj. koniecznością zagospodarowania terenu przez instytucję państwową, wykonawcę...

I SA/Wa 2679/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

, co nie da się pogodzić z dalszym korzystaniem z nieruchomości przez jej dotychczasowych współwłaścicieli. Orzeczeniu nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu...

I SA/Wa 1880/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Gospodarczego. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Wnioskiem z dnia [...] marca 2005 r. W. K. (spadkobierca dawnego właściciela omawianej nieruchomości...

I SAB/Wa 139/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej o toczącym się postępowaniu rozpoznawczym oraz o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności., Natomiast Przewodniczący Komisji...

I OSK 2952/15 - Wyrok NSA z 2016-09-20

natychmiastowej wykonalności ze względu na interes publiczny. Od powyższego orzeczenia odwołanie nie zostało złożone., Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki...
publicznemu jako wykonawcy planu narodowego, co nie da się pogodzić z dalszym korzystaniem z nieruchomości przez jej dotychczasowych współwłaścicieli. Orzeczeniu nadano rygor...
1   Następne >   2