Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Sz 927/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-15

i przeprowadzeniu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji [...];, 2. nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji...
o gospodarce nieruchomościami decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności., Zgodnie z art. 124 ust. 1a...

II SA/Kr 979/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-08

po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Przepis art. 108 § 1 K.p.a mówi...
natomiast, że decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego...

II SA/Łd 672/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-09

wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości i nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia...
na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności., Od ww. decyzji K. S. złożył odwołanie podnosząc, że decyzja dotknięta jest wadą...

II SA/Lu 725/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-04

dotyczącej rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego decyzją Starosty z dnia [...] r., nr [...]; 2. w pozostałej części skargę oddala; 3. zasądza od Wojewody na rzecz...
o długości 150,3 mb. Zakres ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wskazano w załączniku do decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Organ wyjaśnił...

II SA/Sz 1266/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-27

nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzja Wojewody została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniu [..] r. do Starosty...
. zażądano również nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 122 ust. 1 i 124 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

II SA/Gd 213/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-25

napowietrznej 2x110 kV obejmujący odcinek linii o długości ok. 45 m oraz decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności...
w/w nieruchomości i rozstrzygnięciu temu nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Wojewoda [...], w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podjętej w wyniku rozpoznania odwołania...

II SA/Gd 227/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-25

obejmujący odcinek linii o długości ok. 19 m oraz decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności., Prezydent Miasta...
i rozstrzygnięciu temu nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Wojewoda [...], w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podjętej w wyniku rozpoznania odwołania właścicieli...

II SA/Gd 211/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-25

obejmujący odcinek linii o długości ok. 41 m oraz decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności., Prezydent Miasta...
temu nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Wojewoda [...], w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podjętej w wyniku rozpoznania odwołania właściciela nieruchomości stwierdził...

II SA/Lu 847/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-17

w trybie art. 128 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami i odmówił nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji podano, że budowa...
natychmiastowej wykonalności. Jak trafnie podniesiono w uzasadnieniu decyzji organu odwoławczego jak i organu I instancji nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Gl 883/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-16

to 14 dni. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto zobowiązano Spółkę do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu...
decyzji organu pierwszej instancji nadający jej rygor natychmiastowej wykonalności, a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu wskazał...
1   Następne >   3