Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Gd 761/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-18

. na postanowienie Wojewody z dnia 21 sierpnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte...
odwoławczym decyzji będącej przedmiotem odwołania rygoru natychmiastowej wykonalności. Nadanie takiego rygoru decyzji w postępowaniu odwoławczym byłoby nie tylko stanowczo...

II SA/Gd 410/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-09

, o której mowa w decyzji Prezydenta Miasta, wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej z 18 czerwca 2013 r. i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności., Wskutek odwołania Wojewoda decyzją z 22 listopada 2013 r. uchylił zaskarżoną decyzje i umorzył postępowanie prowadzone...

II SA/Kr 602/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-08

przytoczył również stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku oraz piśmie z dnia ..........2005r, dotyczące żądania nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
dla miasta N., a także mieszkańców terenów przyległych nieruchomości. Uzasadniając nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, organ stwierdził, że zgodnie z art. 122...

II SA/Gd 236/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-07

jej zajęcie i nadanie mu rygoru natychmiastowej wykonalności., Wskazana inwestycja została objęta decyzją Wojewody z 31 marca 2011 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro...
rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że decyzja o ograniczeniu korzystania z opisanej nieruchomości jest ujęta w również w decyzji...

II SA/Gd 317/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-19

., nr [..] i nadaniu przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Zaskarżoną decyzję podjęto na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
kV [..] wraz z przewodem OPGW, a także o wydanie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie tej nieruchomości i nadanie mu rygoru natychmiastowej wykonalności. W dniu 12 stycznia...

II SA/Ol 753/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-30

rygor natychmiastowej wykonalności., Podstawę rozstrzygnięcia stanowił art. 124 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r...
złożonego przez Spółkę wynikało, że za wydaniem decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przemawia...

II SA/Łd 1159/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-08

, w punkcie piątym decyzji nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, Wojewoda [...] uchylił decyzję organu I instancji w części dotyczącej punktu drugiego decyzji...
jest poprawne przeprowadzenie rokowań, czego w zakończonym postępowaniu jego zdaniem nie uwzględniono. Skarżący wniósł także o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Po 774/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-12

z fundamentem i uziemieniem, na części przedmiotowej nieruchomości o całkowitej powierzchni zajęcia 215,1 m2, 2. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu...
na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności. Do wniosku załączono ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego...

II SA/Bk 969/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-22

na niezwłoczne zajęcie w/w nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności., Po rozpatrzeniu powyższego wniosku, Starosta S. decyzją z dnia, [...] czerwca 2014 r...
odcinka linii elektroenergetycznej średniego napięcia 20 kV. W pkt 3 decyzji odmówiono nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Następnie decyzją z dnia...

II SA/Gl 1010/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-16

na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 'A', nr 'B', nr 'C' i nr 'D' o łącznej powierzchni [...] ha z rygorem natychmiastowej wykonalności...
Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Brak decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie wyżej wskazanej nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności uniemożliwia...
1   Następne >   +2   +5   +10   13