Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

IV SA/Wa 167/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

[...] zatwierdził projekt podziału nieruchomości na potrzeby powyższej inwestycji. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Na skutek odwołań złożonych...
zostały wprowadzone w oparciu o rygor natychmiastowej wykonalności nadany tej decyzji., Skoro decyzja Wojewody [...] nr [...] z dnia [...] września 2006 r. zatwierdzająca...

II SA/Wa 148/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-29

nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Po rozpatrzeniu odwołania od powyższego nakazu, Okręgowy Inspektor Pracy w K. decyzją z dnia [...] stycznia 2014 r...
[...] czerwca 2013 r. z wynagrodzenia i diet, kwotę 575 euro i decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a po rozpatrzeniu odwołania, Okręgowy Inspektor Pracy w K...

III SA/Kr 944/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-06

, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności oraz w oparciu o którą dokonano wpisów w księgach wieczystych, w sytuacji uchylenia takiej decyzji przez sąd administracyjny...
natychmiastowej wykonalności., W takich okolicznościach, uchylone więc zostały wszystkie skutki wynikające z decyzji scaleniowej z dnia 14 września 2006 r. Skoro brak...

SA/Rz 1271/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-01-25

oraz umieszczenie tablic ostrzegających o stanie zagrożenia ludzi i mienia. Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia decyzji nadany został rygor natychmiastowej...
wykonalności., Jednocześnie zobowiązano współwłaścicieli do powierzenia kierownictwa nad wskazanymi wyżej robotami zabezpieczającymi osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia...

VII SA/Wa 1265/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-31

użytkowania wieczystego i nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzją nr [...] z dnia [...] marca 2018 r. Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji...
inną decyzję Prezydenta [...] nr [...] z dnia [...] czerwca 2013 r. i odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz nadała decyzji rygor natychmiastowej...

II SA/Bk 623/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-28

(pkt I wyroku), nadając jednocześnie wyrokowi w pkt l rygor natychmiastowej wykonalności (pkt III wyroku). Sąd Okręgowy w Ł., ma skutek apelacji pozwanych, wyrokiem...

I OSK 88/08 - Wyrok NSA z 2008-07-03

zaopiniowane przez Starostę S.. Decyzji tej ponadto nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Od przedmiotowej decyzji L. i G. K. złożyli odwołanie do Wojewody P. wnosząc...

III SA/Kr 1834/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-10

publicznej może doręczyć decyzję, której: 1) organ administracji publicznej nadał rygor natychmiastowej wykonalności, albo 2) decyzji, która podlega natychmiastowemu...