Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

I GSK 2021/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

w Katowicach z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi...
w [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie...

I SA/Gd 75/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-10

oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W wydanej decyzji organ stwierdził, że Fundacja, w 2015 roku wykorzystała dotację niezgodnie z wymogami art. 80 ust. 3d...
Kolegium strona złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, wnosząc o jej uchylenie oraz uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności, nadanego decyzji...

I SA/Ol 656/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-09

i na podstawie art. 108 k.p.a. nadania niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, sprostowanej postanowieniem z dnia '[...]'., W pierwszej kolejności organ...
Odwoławcze decyzja ta stała się ostateczna zatem nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji straciło znaczenie. Decyzja taka stała się wykonalna...

I SA/Gd 1021/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-11

sprawie., Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2017 r. Prezydent Miasta Gdańska nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2015...
wskazanej nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, co spowoduje możliwość wykonania decyzji na drodze egzekucji administracyjnej., Na postanowienie...

I SA/Ol 467/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-12

niezgodnie z przeznaczeniem,, 2. i nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy przytoczył ustalenia i rozstrzygnięcie...
., dalej jako kpa) rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od powyższej decyzji strona, reprezentowana przez pełnomocnika, zarzuciła:, I. Naruszenie przepisów...

V SA/Wa 243/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-17

zgodę na zawarcie (powyżej już określonej) umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Pismem z 13 grudnia...
2005 r. Spółka Akcyjna C. z siedzibą w W. wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego skarżonej decyzji., Decyzją...

VI SA/Wa 2319/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

- o nadaniu decyzji w zakresie pkt I i lll rygoru natychmiastowej wykonalności., Ww. decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym oraz prawnym., [...] uzyskał...
i III rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ wskazał, iż Dom Maklerski na przestrzeni lat 2016-2017 posiadał informacje jednoznacznie wskazujące...

V SA/Wa 1305/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-14

i Konsumentów. Przedmiotowej decyzji nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, a sprawa nie została prawomocnie zakończona. Nadto wskazano, że organ egzekucyjny...
gdy egzekwowane są obowiązki wynikające z decyzji nieostatecznej, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 34 § 1 u.p.e.a....

I SA/Gl 1269/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-23

przepisy K.p.a. w tym umieszczony w Dziale III przepis art. 108 K.p.a., regulujący zagadnienie rygoru natychmiastowej wykonalności takiej decyzji. W myśl powołanego przepisu...
, w okolicznościach tam wskazanych, decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Tym samym w decyzji takiej, obok kwoty dotacji...

V SA/Wa 435/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-17

, że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Należy podkreślić, iż decyzja organu I instancji...
naruszenie prawa formalnego poprzez nieuwzględnienie art. 130 k.p.a. dotyczącego wykonalności decyzji. P. M. podniósł, iż osiąga miesięczny dochód na poziomie ... zł...
1   Następne >   2