Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

III SA/Lu 301/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-13

rygor natychmiastowej wykonalności nie uprawniał organu do dokonania zmian w ewidencji, czym w konsekwencji organ uzasadnił odmowę dokonania aktualizacji danych...
gminnej. W pkt 10 decyzji został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 17 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji...

II SA/Rz 657/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-01-29

w Warszawie, który nie rozpatrzył jeszcze skargi . Nie ma przy tym znaczenia fakt nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Z. K. zarzucił też Staroście, iż nie uzupełnił...
2003 roku. Nadanie jej, zgodnie z art. 8 ustawy rygoru natychmiastowej wykonalności, pozwoliło na dokonanie stosownych zmian w ewidencji gruntów przed uzyskaniem...

SA/Rz 1271/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-01-25

oraz umieszczenie tablic ostrzegających o stanie zagrożenia ludzi i mienia. Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia decyzji nadany został rygor natychmiastowej...
wykonalności., Jednocześnie zobowiązano współwłaścicieli do powierzenia kierownictwa nad wskazanymi wyżej robotami zabezpieczającymi osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia...

IV SA/Wa 2040/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-22

z dnia [...] grudnia 2007 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności, którego Wojewoda [...] nie uchylił, a więc nie było żadnych przeszkód prawnych do dokonania przez organ...

II SA/Bk 471/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-29

1973 r. wraz z decyzją ostateczną z dnia [...] września 1973 r.,, - zasądzenie od organu kosztów postępowania sądowego,, - nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej...
,, - uchylenie zaskarżonej decyzji, która bezzasadnie odmówiła ważności decyzji z dnia [...] sierpnia 1973 r. i nakazanie organowi natychmiastowe odtworzenie tej decyzji...

I OSK 1016/10 - Wyrok NSA z 2011-04-29

, Starosta W. decyzji z dnia [...] grudnia 2007 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności, którego Wojewoda Mazowiecki nie uchylił, a więc nie było żadnych przeszkód...
przy tym moment wydania nieruchomości, a w przypadku gdy decyzji nadano rygor natychmiastowej wymagalności, zobowiązuje do ich niezwłocznego wydania (art. 17 ust. 1 i ust...

III SA/Kr 707/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-26

, który dokonał aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w oparciu o ostateczną decyzję, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności oraz w oparciu o którą dokonano wpisów...

I OSK 1414/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

o ostateczną decyzję, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności oraz w oparciu o którą dokonano wpisów w księgach wieczystych, w sytuacji uchylenia takiej decyzji...