Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

II SA/Wa 1361/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-05

rygoru natychmiastowej wykonalności., Przy piśmie z dnia 2 maja 2016 r. Prezydent Miasta B. przesłał, zgodnie z właściwością, odwołanie Z.K. do Dyrektora Izby Celnej w B...
rozstrzygnięcia, jeżeli organ nie rozstrzygnął o całości jej żądania, albo nie nadał decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, albo nie zamieścił w osnowie decyzji...

II SA/Wa 1281/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-16

w Policji., Na podstawie art. 108 § 1 K.p.a. rozkazowi temu nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że zebrany materiał...
policjantów., Odnośnie natomiast nadania rozkazowi personalnemu rygoru natychmiastowej wykonalności organ podniósł, że uzasadnione jest to interesem służby (tożsamym...

II SAB/Wa 218/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

w lutym/marcu br., stwierdzono posiadanie lub zakup [...], a nadto o nadanie orzeczeniu sądu rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu skargi skarżący podkreślił...
natychmiastowej wykonalności, organ podniósł, iż nie zachodzą przesłanki określone w art. 108 k.p.a., gdyż nie występuje zagrożenie życia i zdrowia konsumentów, czego dowodzą...

II SA/Kr 1353/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-24

. [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. ocenił również pozytywnie nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a....
zagrożenia, związanego z niewłaściwym stanem technicznym przedmiotowego obiektu. Z uwagi na istniejące zagrożenie, organ I instancji nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej...

II SA/Wa 111/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-26

zaskarżonego postanowienia oraz nadanie wnioskowi rygoru natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie...
gospodarowania zasobami wodnymi W. - studium wykonalności. Hydroprojekt Kraków 2003., Ponadto wnioskodawca wskazał, iż w przypadku występowania w żądanych dokumentach...

II SAB/Wa 191/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-28

natychmiastowej wykonalności. Próbka wody pobrana w dniu 3 listopada 2005 r. nie wykazała odchyleń o wartości określonych w przedmiotowym rozporządzeniu. Jednocześnie...
decyzję nakazującą Wodociągowo - Kanalizacyjnemu Gospodarstwu Pomocniczemu w Z. doprowadzić wodę do stanu odpowiadającego obowiązującym normom sanitarnym z rygorem...

IV SAB/Wr 241/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-16

zadośćuczynienia, w wysokości 3.000 zł (200 zł za każdy miesiąc zwłoki);, 4) nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;, 5) zasądzenie zwrotu kosztów...
stwierdzonej bezczynności organu, która, w ocenie Sądu, nie ma charakteru rażącego naruszenia prawa., Brak było podstawy prawnej do nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej...

II SAB/Wa 250/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

nadany rygor natychmiastowej wykonalności spowoduje, iż Rektor ASP niezwłocznie zdobędzie lub odtworzy zaginione dokumenty w szczególności, iż kwota którą otrzymały...

II SA/Wa 1453/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-14

§ 1 pkt 2 KPA,, 7. zobowiązanie Rektora [...] w [...] do wydania wnioskowanej dokumentacji w terminie 14 dni i nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,, 8...

II SAB/Gd 141/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-02

umorzeniu postępowania), a także dla rozstrzygnięć podejmowanych z urzędu (np. o rygorze natychmiastowej wykonalności)., W świetle powyższego, dane objęte sentencją wyroku...
1   Następne >   2