Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

I FSK 74/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-13

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z zażalenia na postanowienia w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia dopuścić Fundację [...] z siedzibą...
natychmiastowej wykonalności., Od powyższego orzeczenia skarżący wniósł skargę kasacyjną żądając uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania...

II GSK 118/19 - Wyrok NSA z 2019-04-02

wykonania decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji;, 4. na podstawie art. 84 ust. 7 u.s.o.z. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., WSA uznał, że organy administracji, w kontrolowanym postępowaniu, nie naruszyły przepisów prawa materialnego oraz postępowania...