Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II SA/Gl 1283/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-24

nieruchomości przyległych do dróg powiatowych. Nadto, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 kpa)., W uzasadnieniu organ I instancji podał...
, który winien być wydany w trybie art. 4 ustawy. Brak też było przesłanek do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Samorządowe...

II SA/Gl 1676/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-09

poprzez podanie ich numerów. W pkt 2 decyzji nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. W podstawie prawnej decyzji podano przepis art. 5 ust. 4 i ust. 7 ustawy z 13...
wykonanie obowiązku. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności znajduje oparcie w art. 108 k.p.a. i uzasadnienie w potrzebie niezwłocznego usunięcia stanu...

II OSK 1178/14 - Wyrok NSA z 2016-01-15

przez właścicieli nieruchomości przyległych do dróg powiatowych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 kpa). W uzasadnieniu organ I instancji...
wskazał na przesłanki uzasadniające nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na naruszenie przez organ I instancji art. 77 § 1, art. 80 i art. 7 kpa...

II SA/Kr 863/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-24

. - na czwarty piątek każdego następującego po sobie miesiąca., Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja została wydana na okres 1 roku od jej wydania...
się jej rygor natychmiastowej wykonalności. W nin. sprawie decyzja o nałożeniu ww. obowiązków na M. B. została wydana w dniu [...] stycznia 2006 r., Zgodnie z przepisem art...

II SA/Gl 845/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-09

na przesłanki uzasadniające nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na naruszenie przez organ I instancji art. 77 § 1, art. 80 i art. 7 k.p.a....
I instancji stwierdził jednak, że z uwagi na fakt nadania decyzji organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności, obowiązkiem Kolegium było w pierwszym rzędzie...

II SA/Op 194/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-07-11

2017 r., nr [...], uchyliło zaskarżoną decyzję w części obejmującej postanowienie pkt 2 - nadającego decyzji rygor natychmiastowej wykonalności i w tym zakresie umorzyło...
on wyjątek od zasady niewykonywania decyzji nieostatecznych, w związku z czym przyczyny uzasadniające rygor natychmiastowej wykonalności muszą być poddawane ścisłej wykładni...

II SA/Gl 303/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-28

, terminy uiszczania opłat, sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia. Decyzji zawsze nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art...
natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, iż B. F. nie zawarła z właściwym przedsiębiorcą umowy na odbieranie odpadów komunalnych, pomimo istnienia...

II OSK 302/15 - Wyrok NSA z 2016-11-10

wystąpienia epidemii, nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od decyzji organu I instancji [...] Zarząd Dróg Wojewódzkich w K. wskazał, że martwy dzik...
przy tym zupełnie fakt, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu I instancji, wiązało się właśnie z ryzykiem wystąpienia epidemii, co z kolei...

II SA/Kr 652/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-08

do zbiornika bezodpływowego, określił termin na jaki wydana została decyzja i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż S.D....

II SA/Sz 36/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-17

, powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o ww. czynnościach. Powyższej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Następnie w dniu [...] r. Państwowy...
1   Następne >   3