Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

V SA 661/97 - Wyrok NSA z 1998-03-11

Stosownie do art. 108 par. 1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę...
. uchyla zaskarżone postanowienia organów celnych I i II instancji w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Powołany przepis określa przesłanki nadania...

V SA 686/97 - Wyrok NSA z 1998-02-19

Przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie mogą być interpretowane rozszerzająco, lecz muszą być poddawane wykładni ścisłej. Naczelny Sąd...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 29 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym...

II GZ 1/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna...
rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. O wstrzymaniu orzeczenia może orzec także Wojewódzki Sąd Administracyjny...

III SA/Gd 267/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-01

, która nie podlega wykonaniu, jeżeli nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Decyzji rygoru wykonalności nie nadano. Stosownie do obowiązujących przepisów...
nadpłata winna być zwrócona skarżącemu bez zbędnej zwłoki. Skoro decyzjom organu I instancji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, wyegzekwowane należności celne...

III SA/Gd 868/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-28

egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W rozpatrywanej sprawie, gdy chodzi o podlegający wykonaniu...
nie była decyzją ostateczną i nie został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że nie eliminowała ona z obrotu prawnego zezwolenia na prowadzenie działalności...

SA/Bd 3491/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-04-21

decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, było niezgodne z art. 130 § 1 i 2 kpa, w myśl którego wykonaniu podlega dopiero decyzja ostateczna...
, zaś w czasie orzekania o zwolnieniu skarżącego, o ile nie nadano decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wobec wynikającej z kpa ogólnej zasady wykonywania decyzji mających...

III SA/Wr 500/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-17

, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wyżej cytowany przepis jednoznacznie wskazuje, że wyłącznie decyzja nieostateczna nakładająca na stronę obowiązek...
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Według art. 239e Ordynacji decyzja ostateczna podlega...

V SA/Wa 1725/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-12

w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
i usług., W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, w którym podniesiono, że natychmiastowe wykonanie ww. decyzji skutkować...

V SA/Wa 1724/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa...
., W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, w którym podniesiono, że natychmiastowe wykonanie ww. decyzji skutkować będzie 'trudnymi...

III SA/Gd 213/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-08-04

poprzez wskazanie w pouczeniu decyzji, że jest ona wykonalna chociaż faktycznie nie został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności, - naruszenie art. 129 § 1 k.p.a....
natychmiastowej wykonalności oraz art. 129 § 1 k.p.a. poprzez brak podania adresu organu, który wydał decyzję., W skardze na powyższą decyzję wniesioną do Wojewódzkiego...
1   Następne >   3