Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

V SA/Wa 864/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-01

w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji; 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na rzecz B. Sp. z o.o....
w Warszawie Nr ... z ... października 2012 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie Nr ... z dnia...

V SA/Wa 863/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-01

w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji; 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na rzecz B. Sp. z o.o....
w Warszawie Nr ... z ... października 2012 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie Nr ... z dnia...

III SA/Kr 1501/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-24

wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W ocenie organu...
, to ze względu na swą niedostateczność lub brak nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności , nie podlega ona wykonaniu., W związku z powyższym , w ocenie skarżącej , Naczelnik...

III SA/Kr 163/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-29

rygor natychmiastowej wykonalności., W ocenie organu , decyzja nieostateczna co do zasady podlega wykonaniu, chyba że wystąpiła okoliczność opisana w art. 239a. Wstrzymanie...
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 4/ decyzji nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Zdaniem organu , nieostateczna...

III SA/Lu 625/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-09

również samą niesłuszność, jak i brak faktycznego uzasadnienia postanowienia o nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Niesłuszność tego rozstrzygnięcia wynika...
., Nie zachodziła konieczność nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] września 2003r. , bowiem podlegała ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy...

III SA/Kr 429/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-19

nadającą się do wykonania w trybie przepisów o egzekucji w administracji, o jej niewykonalności świadczy brak nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności ; wynika...
to z art. 239a Ordynacji podatkowej a contrario ; skoro tego typu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności nie nadano, to nie podlega ona wykonaniu...

III SA/Kr 425/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-13

w administracji, o jej niewykonalności świadczy brak nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności ; wynika to z art. 239a Ordynacji podatkowej a contrario; skoro tego typu...
decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności nie nadano, to nie podlega ona wykonaniu;, jeżeli nieostateczną decyzję Dyrektora Izby Celnej o cofnięciu...

III SA/Lu 435/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-14

poprzez nadanie rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wykonalności, stwierdzić należy, że zarzut ten jest bezzasadny. Wbrew zarzutowi skarżącego Dyrektor Izby Celnej...
nie orzekał bowiem w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zwolnieniu ze służby, gdyż zgodnie z przepisem art. 81 ust. 1a cyt. ustawy o Służbie...

I SA/Go 121/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-26

o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności oraz przyznanie jej zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Zarzuty dotyczyły...
natychmiastowej wykonalności. Istotnie, postanowieniem z dnia [...] października 2011 r. organ pierwszej instancji nadał wydanej przez siebie decyzji rygor natychmiastowej...

II GZ 1/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna...
rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. O wstrzymaniu orzeczenia może orzec także Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   3