Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II OSK 699/22 - Wyrok NSA z 2022-06-27

[...] z dnia [...] lipca 2021 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 7 grudnia 2021 r., sygn. akt II...
., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z [...] marca 2021r., znak: [...] o zezwoleniu Zarządowi Powiatu L. na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa...

VI SA/Wa 391/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-21

na posiadanie broni palnej myśliwskiej oraz nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ powołał się na fakt, iż Prokuratura Okręgowa VI...
, a także o cofnięcie rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu odwołania skarżący podniósł, iż przestępstwa pod zarzutem popełnienia których stoi, nie uzasadniają obawy użycia...

II OSK 421/06 - Wyrok NSA z 2007-03-06

. cofnął skarżącemu pozwolenie na broń palną myśliwską i zaopatrzył tę decyzję w rygor natychmiastowej wykonalności. Organ ustalił, że w dniu 10 grudnia 2003 r. Sąd Rejonowy...
[...] marca 2005 r. Komendant Główny Policji, po rozpatrzeniu odwołania B. C., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję uchylając ją jedynie w części dotyczącej rygoru natychmiastowej...

II SA/Wa 1094/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-14

, iż nie było podstaw do nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Reasumując, w ocenie strony, nie istnieją prawne przeciwwskazania do rejestracji...
natychmiastowej wykonalności., Od wskazanej decyzji strona złożyła w terminie ustawowym odwołanie do Komendanta Głównego Policji wnosząc o jej uchylenie w całości. Podniosła...

II SA/Ke 447/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-10-20

597 obręb D. gm. P. z rygorem natychmiastowej wykonalności, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu organ II instancji przedstawił następujący stan faktyczny...
zatwierdzenia regulaminu strzelnicy sportowej otwartej zlokalizowanej na działce nr ewid 597 obręb D. gm, nadając rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Bd 971/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-19

wskazanymi naruszeniami prawa, rygoru natychmiastowej wykonalności., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko., Wojewódzki Sąd...

VI SA/Wa 1751/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-16

. 108 § 1 K.p.a. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu wydanej decyzji Dyrektor [...] OW NFZ wskazał, iż przedmiotowe postępowanie...