Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II OSK 1945/11 - Wyrok NSA z 2013-02-14

rygor natychmiastowej wykonalności. Wobec powyższego organ paszportowy postąpił prawidłowo, realizując wniosek sądu., Odnosząc się do zarzutów J. P., że nie została...
rodzicielskiej., Istota rygoru natychmiastowej wykonalności polega na tym, że decyzja nieostateczna staje się natychmiast wykonalna i stanowi tytuł wykonawczy (art. 26 i 27 ustawy...

IV SA/Wa 2194/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-08

, co oznacza, że sąd nadał powyższemu postanowieniu rygor natychmiastowej wykonalności. Wobec powyższego organ paszportowy postąpił prawidłowo, realizując wniosek sądu., Odnosząc...

II SA/Ke 334/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-13

małoletniego powoda A. N. - nadając wyrokowi w tym zakresie rygor natychmiastowej wykonalności. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że stosownie do art. 133 § 1 ustawy P.p.s.a. Sąd...

II SA/Bk 1051/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-25

I instancji i właściwego pouczenia o możliwości odwołania, błędne powołanie się na oryginał aktu skoro złożono jego odpis, bezprawne nadanie decyzji rygoru natychmiastowej...
wykonalności, utrudnianie Skarżącemu otrzymania odpisów (podania) z akt administracyjnych, stronniczość tłumacza przysięgłego., Skarżący stwierdził, że pogwałcono jego prawa...