Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SAB/Wa 185/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie rygory natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
. [...] w [...], jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr [...] i jednocześnie m.in. w punkcie IV nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od ww. decyzji Regionalnego...

VII SA/Wa 2059/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-04

Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę Wojewoda...
inwestora - [...] S.A. w [...], o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] Nr [...] z [...] marca 2016 r., nadał rygor natychmiastowej...

II SA/Gd 309/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-01

Wojewody z dnia 12 marca 2018 r., nr WI-I.7840.3.30.2018.ZK w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę...
. Postanowieniem z 12 marca 2018 r., nr [..], Wojewoda uchylił postanowienie Prezydenta Miasta z 4 stycznia 2018 r., nr [..] o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Gd 1509/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-10

Odwoławczego w G. z dnia 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem Samorządowe...
2017 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia kwoty dotacji podmiotowej wykorzystanej...

II SA/Ol 883/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu zintegrowanym I. uchyla...
., dalej jako: k.p.a.), utrzymało w mocy postanowienie Starosty O. z dnia '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty O. z dnia...

II SA/Gd 761/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-18

. na postanowienie Wojewody z dnia 21 sierpnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte...
odwoławczym decyzji będącej przedmiotem odwołania rygoru natychmiastowej wykonalności. Nadanie takiego rygoru decyzji w postępowaniu odwoławczym byłoby nie tylko stanowczo...

IV SA/Wa 426/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-10

Środowiska z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) zasądza od Ministra...
w [...]wystąpiła o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...]października 2016 r. zmieniającej pozwolenie zintegrowane., Marszałek Województwa...

II SA/Kr 130/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-10

. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Starosta W. postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2020 r. nr [...] działając na podstawie art...
sierpnia 2020 r. przez N. Sp.z.o.o. o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji na wejście w teren nieruchomości sąsiedniej działki ewidencyjnej [...] położonej...

II SA/Wr 851/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-19

k.p.a. rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli z treści tej decyzji wynikają skonkretyzowane obowiązki jej adresata określonego działania, zaniechania bądź znoszenia...
w uzasadnieniu nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Zamiar przyspieszenia procesu inwestycyjnego poprzez możliwość niezwłocznego złożenia wniosku o zatwierdzenie...

II SA/Gl 751/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-21

sposobu korzystania z nieruchomości rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Starosta [...] postanowieniem z dnia [...] roku, wydanym na podstawie art. 123, art...
W. - J., T. - R., realizowanej jako inwestycja p.n. 'Modernizacja linii 400 kV W. - J. W. - R. oraz linii 400 kV W. - J., T. - R., rygoru natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100