Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Wa 839/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

bezpłatnego oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Podniosła także, że zawarte w uzasadnieniu decyzji stwierdzenie, iż urlopu udziela się bezwzględnie...
o utrzymaniu w mocy decyzji Rektora z [...] października 2017 r., w tym w kwestii nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu swojej decyzji Minister...

II SA/Wa 849/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-02

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, dalej jako k.p.a.), został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...
zabronionego przez [...] S. S.,, 10) naruszenie art. 108 § 1 k.p.a. poprzez uznanie, że zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności podyktowane jest interesem społecznym...

II SA/Wa 141/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

, [...] marca 2011 r. przeniósł do dyspozycji Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego., Rozkazowi na podstawie art. 108 § 1 Kpa nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
. Wniósł, o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności i uchylenie zaskarżonego rozkazu personalnego, jako wydanego bez podstawy prawnej., Szef Służby Kontrwywiadu...

II SA/Go 446/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-31

zastosowanie i przyjęcie, że zawieszenie uposażenia i innych należności pieniężnych jest decyzją związaną i nie wymaga nadania rygoru natychmiastowej wykonalności,, 2) art...
natychmiastowej wykonalności a tym, czy decyzja jest swobodna czy związana. Uzależnienie przez organ nadania rygoru natychmiastowej wykonalności od rodzaju decyzji...

II SA/Go 635/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-18

postępowania administracyjnego organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu Komendant wskazał, że po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko A.M....
karę dyscyplinarną wydalenia ze służby), organ I instancji zasadnie rozważył i nadał wydanej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W ocenie organu rozpoznającego...

II SA/Wa 2250/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-06

na podstawie art. 108 § 1 Kpa nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu rozkazu organ podał, że w maju 2010 r. zostało wszczęte wobec ww. kontrolne...
rozkazowi rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadnione zostało interesem społecznym, utożsamianym z interesem służby., P. K. złożył do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego...

VIII SA/Wa 476/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wyjaśnił, że st. kpr. T. J. w dniach od [...] do [...] marca 2008 r. nie przebywał...
, co nie miało miejsca. Uzasadniając nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności organ podniósł, że ma to związek z prowadzonym równocześnie przez Ministra Obrony...

I OSK 2909/16 - Wyrok NSA z 2019-02-06

na przewidywane mianowanie na inne stanowisko służbowe. Na podstawie art. 108 § 1 K.p.a. rozkazowi personalnemu nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu...
. Jednocześnie wyjaśnił, że nadanie rozkazowi personalnemu rygoru natychmiastowej wykonalności nastąpiło ze względu na ważny interes społeczny polegający na potrzebie...

I OSK 2705/12 - Wyrok NSA z 2013-06-26

, że decyzja o zawieszeniu uposażenia i innych należności pieniężnych dla swej natychmiastowej wykonalności nie wymaga nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności, a wniesienie...
taka dla swej natychmiastowej wykonalności nie wymaga nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności, a wniesienie odwołania nie wstrzymuje jej wykonania. Sąd podzielił...

III OSK 1491/21 - Wyrok NSA z 2022-10-07

października 2017 r. do 1 lipca 2018 r. Jednocześnie postanowił ww. decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ pierwszej instancji przytoczył...
w mocy decyzji Rektora z 27 października 2017 r., w tym w kwestii nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu swojej decyzji Minister wskazał, że co do zasady...
1   Następne >   +2   5