Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Lu 590/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-22

zawiera ponadto wszystkie niezbędne elementy określone w art. 11f powołanej ustawy. Odnosząc się do kwestii nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności organ przyjął...
oddziaływania na środowisko. Powyższej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji Prezydent Miasta L. przeanalizował, czy zachodzi konieczność...

IV SA/Wa 395/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

zawieszonego PM 2,5 pomniejszonych o aktualne tło zanieczyszczeń powietrza;, 6. nieuzasadnione w przypadku zaskarżonej decyzji było nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowej wykonalności w sytuacji braku zaistnienia ku temu przesłanek., Kwestionując decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach E. C. wskazała, że:, 13. RDOŚ naruszył...

II SA/Lu 810/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-05-14

dla wspomnianego przedsięwzięcia, a następnie stanowisko powyższe potwierdził w decyzji z dnia [...] oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Zdaniem organu powyższe...
nr 15 z działka nr 17. Skarżący zakwestionował również nadanie decyzji organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności. Wskazał, że w decyzji nie podano, jaka...

IV SA/Wa 3262/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

się postępowań w sprawie wydania decyzji;, nadanie decyzji z dnia [...] lutego 2015 r. rygoru natychmiastowej wykonalności bez podstawy prawnej;, brak rozpoznania materiału...
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach., Organ nadzoru ocenił, że rygor natychmiastowej wykonalności został nadany przedmiotowym decyzjom w sposób prawidłowy, zgodnie...

II SA/Bk 135/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-09-19

rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzji zarzucono naruszenie szeregu przepisów materialnych i procesowych, co zdaniem Stowarzyszenia skutkowało nieważnością...
za zbyteczne nadawanie takiej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, natomiast wadliwe jego nadanie w niniejszej sprawie nie daje podstawy do wstrzymania wykonania decyzji...

IV SAB/Wa 14/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

. na postanowienie RDOŚ w [...] o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z [...] kwietnia 2018 r. wraz z obwieszczeniami, informującymi o nadaniu ww. decyzji...
o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności. Postępowanie to zostało zakończone przez GDOŚ postanowieniem z [...] września 2018 r., utrzymującym...

IV SA/Wa 1947/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

rygorem natychmiastowej wykonalności)., Odnotować należy, że w nowym stanie prawnym, nie mającym zastosowania w rozpatrywanej sprawie, kwestia ta została rozstrzygnięta...

II SA/Sz 918/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

o jej uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy w trybie art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a. oraz nadanie decyzji Kolegium rygoru natychmiastowej wykonalności, w oparciu o art. 108 § 1...

II OSK 1894/13 - Wyrok NSA z 2014-11-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej Fundacji Konstruktywnej Ekologii [...] z siedzibą w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2013 r. sygn. akt IV SA/Wa 422/11 w sprawie ze skargi E. D., T. D., M. B., G. B., D. Z., K. Z., W. G., M. J., M. J., F. S., J. K., M. J., A. S. i T. G. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia oddala skargę kasacyjną.

II SA/Lu 808/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-30

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Zdaniem organu powyższe stanowisko wynika z oceny skali inwestycji...
1   Następne >   2