Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

V SA/Wa 1430/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

. na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej kwotę...
(dalej: PARP lub organ I instancji) z [...] kwietnia 2019 r. znak: [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji PARP z [...] października 2018 r...

II GSK 920/10 - Wyrok NSA z 2011-10-06

uznaniem, że decyzja nakładająca sankcję podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy,, 2) art. 145 § 1 pkt 1 c p.p.s.a. w związku z art. 130 k.p.a....
innymi, że z literalnego brzmienia art. 3 ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru, rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Bd 388/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-08

pozwu wskazał w jego uzasadnieniu, iż cyt. 'Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadniam tym, że opóźnienie może narazić mnie na szkodę związaną...
rygoru natychmiastowej wykonalności - k. 23 akt administracyjnych, wyrok Sądu Rejonowego we W. z dnia [...] nakazujący J. L. wydania powodowi (skarżącemu) działki...

V SA/Wa 2971/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-05

, poprzez nieuzasadnione nadanie decyzji Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego rygoru natychmiastowej wykonalności, w sytuacji gdy nie zostały spełnione przesłanki...
przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego został nadany rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy o rybołówstwie., Ustosunkowując się do zarzutu...

V SA/Wa 106/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-06

wodnoprawnym z dnia [...] grudnia 2013r. nie ma charakteru decyzji ostatecznej, ani nie zawiera w swojej treści rygoru natychmiastowej wykonalności., Nakreślając ramy prawne...
, od której przysługuje środek odwoławczy i która nie ma nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności, nie jest wykonalna o czym stanowi art. 130 § 1 k.p.a., W świetle powyższego...

III SA/Po 908/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-02-20

lub przez inne upoważnione osoby lub organy., § 4., W przypadku doręczenia decyzji, której organ administracji publicznej nadał rygor natychmiastowej wykonalności, albo decyzji...
pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy., § 4. W przypadku doręczenia decyzji, której organ administracji publicznej nadał rygor natychmiastowej wykonalności...

V SA/Wa 1975/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-19

przedmiotowej decyzji pozwolenia na budowę rygor natychmiastowej wykonalności. Z treści postanowienia wynika, że stronom służy zażalenie do [...]. W związku z tym Agencja...
takie stanowisko jest błędne, gdyż przedłożonej decyzji w dniu [...] marca 2014 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co skutkuje przyjęciem, iż byłaby ona...

V SA/Wa 991/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-12

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (por. art. 61 §...

V SA/Wa 253/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (por. art. 61 § 2 cyt. ustawy). Jednakże art. 61 § 3 p.p.s.a. stanowi...

V SA/Wa 254/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-09

natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (por. art. 61 § 2 cyt. ustawy). Jednakże art. 61 § 3 p.p.s.a. stanowi...
lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru...
1   Następne >   +2   +5   7