Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2433/11 - Wyrok NSA z 2012-02-03

przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 0% dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem terenów oznaczonych, jako ZP/US i US...
i zagospodarowaniu przestrzennym wynika obowiązek ustalenia stawki renty planistycznej, ustalenie zatem tej stawki w wysokości 0%, jest równoznaczne z nieustaleniem stawki...

II SA/Wr 747/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-29

. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy., Organ nadzoru stwierdził nadto, że kwestionowana uchwała nie zawiera postanowień ustalających stawkę procentową z tytułu renty planistycznej...
obligatoryjnego elementu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jakim jest wysokość stawki procentowej z tytułu renty planistycznej. Przepisy ustawy planistycznej...

II SA/Bd 877/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-04

uchwały. Stwierdzenie nieważności jedynie § 16 pkt 1 uchwały spowodowałoby bowiem, że pozostałby w uchwale zapis co do renty planistycznej, nie odnoszący się do całego...
nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4 u. o plan. - np. gdy nieruchomości te nie mogą być zbywane, lub w przypadku gdy oczywiste...

II SA/Wr 759/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-30

wykładnia przepisu art. 36 ust. 4 u.p.z.p. wprowadzi do wniosku, że stawka renty planistycznej musi mieścić się w przedziale 0% do 30%, przy czym można dopuścić ewentualny brak...
nieruchomości objętych planem, np. grunty pod wodami płynącymi, stojącymi., Zdaniem organu nadzoru sytuacja nieokreślenia renty planistycznej dla niektórych obszarów objętych...

II OSK 1506/12 - Wyrok NSA z 2012-09-14

planistycznej albo, co należy uznać za równoważne, określono je w wysokości 0%, gdy renta taka nie będzie mogła być ustalana. Chodzi przede wszystkim o przypadki...
do dokumentacji prac planistycznych, który został przekazany do uzgodnienia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Do planu nie dołączono również wyrysu ze studium...

II SA/Gl 748/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-07

w razie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia uchwały w życie. Tym samym ustalenie stawki zerowej renty planistycznej nie mieści się w granicach...
administracyjnego uznania wynikających z art. 36 ust. 4 o.p.z.p., przeczy bowiem woli ustawodawcy, który wprowadził rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin publicznych...

II SA/Wr 169/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-11

minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych., Zdaniem organu nadzoru powyższe potwierdza, że organy gminy w ramach posiadanego władztwa planistycznego...
realizujące procedurę planistyczną do określenia w planie miejscowym zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, o tyle nie przyznał tym organom kompetencji...

II OSK 1334/12 - Wyrok NSA z 2012-08-08

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna), o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku...
bądź uzupełnienie planistycznych kompetencji gminy przez organy administracji publicznej właściwe do wydawania decyzji związanych w realizacją inwestycji. Oddalając skargę...

II SA/Wr 55/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-29

lub pewność określonego przeznaczenia tych terenów., Wskazać należy na koniec, że zgodnie z art. 36 u.p.z.p. do zapłaty tzw. renty planistycznej zobowiązany może być właściciel...
zaznaczono projektowane działki i sposób ich zabudowy w przyszłości)., Jak wynika z dokumentacji planistycznej, w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego...

II SA/Ol 199/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-27

nieruchomości (art. 37 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) upływ pięcioletniego terminu uniemożliwia gminie dochodzenia renty planistycznej od właściciela...
w całości. W uzasadnieniu skargi wskazał m.in., iż z przedstawionej do oceny dokumentacji planistycznej wynika, iż brak jest podstaw do pozytywnego potwierdzenia podstawowej...
1   Następne >   2