Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Łd 1043/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-31

procentową renty planistycznej, służącą do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z 30% na 20%. Zgodnie natomiast z art. 25 ustawy...
po wysłuchaniu przez autora projektu planu informacji o rozwiązaniach przyjętych w gminach ościennych w zakresie zmniejszenia stawki procentowej renty planistycznej, Rada uznała...

II SA/Kr 1012/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-11

ustalenia treści normy prawnej stanowiącej podstawę ustalenia renty planistycznej należy wziąć pod uwagę treść obu przytoczonych wyżej przepisów. Mimo, że na gruncie...
, użycie przez ustawodawcę w art. 37 ust. 1 ustawy sformułowania 'sprzedaż' wskazuje, iż jego intencją było zawężenie na potrzeby instytucji renty planistycznej pojęcia...

II OSK 877/07 - Wyrok NSA z 2008-07-17

dokonania darowizny. Nie ma więc renty planistycznej w przypadku przeniesienia własności nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, a także użytkowania...
sens renty planistycznej obciążającej właściciela (użytkownika wieczystego) określonymi obowiązkami lub dającej mu określone uprawnienia, których istnienie jest uzależnione...

IV SA/Wa 899/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-02

zł, czyli opłata wynosi 10 257 zł (stawka 15%). Łącznie renta planistyczna została określona na kwotę 22 369 zł., Odwołanie od powyższej decyzji w części naliczenia...
zostały spełnione wszystkie przesłanki do ustalenia renty planistycznej, a wartość nieruchomości została ustalona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r...

II SA/Gd 721/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-03-12

, Kolegium podniosło, że zarzut ten może mieć znaczenie jedynie w sprawie podziału nieruchomości, natomiast nie ma znaczenia dla ustalenia wysokości renty planistycznej...
. Przesłanki ustawowe ustalenia renty planistycznej nie obejmują kwestii zgodności dokonania podziału działki zbytej z ustaleniami planu miejscowego. W ocenie Kolegium, skoro...

IV SA/Wa 433/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-28

uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2006r. Wysokość renty planistycznej (zw. też rentą planistyczną) - zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu...
ustalenia renty planistycznej została szczegółowo uregulowana zarówno w akcie o randze ustawowej, jak również w rozporządzeniu wykonawczym. Rzeczoznawca zatem dokonując...

II SA/Gd 411/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-31

. Podstawą prawną, zdaniem Kolegium, ustalenia kwoty renty planistycznej są postanowienia zawarte w uchwale w sprawie zatwierdzenia planu miejscowego. Dalej organ podnosi...
, że opłaty nie pobiera się, jeśli jej stawka nie został określona w uchwale Rady Gminy. Decyzja Wójta ustalająca wysokość renty planistycznej, przy braku ustalenia...

II SA/Kr 1153/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-02

, iż do ustalenia takiej opłaty (tzw. renty planistycznej) niezbędne jest łączne spełnienie trzech przesłanek, tj. wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia...
procentową renty planistycznej w wysokości 30%. W sprawie został sporządzony na zlecenie organu pierwszej instancji operat szacunkowy. Kolegium podkreśliło...

IV SA/Wa 219/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-08

z dnia 27 marca 2003 r., zwanej rentą planistyczną - zależne jest od zaistnienia dwóch przesłanek: zmiany wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia miejscowego planu...
przez Radę Gminy W. zaczęły obowiązywać - spowodowało zachowanie przez organ 5-letniego terminu w zakresie wydania decyzji dotyczącej ustalenia renty planistycznej...

II SA/Gd 737/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-02-14

, że możliwość pobrania tzw. renty planistycznej zależna jest od łącznego zaistnienia następujących okoliczności: wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia...
się to na dzień jej sprzedaży, nie zaś na dzień jej zbycia. Kolegium stwierdziło, że obowiązujące przepisy nie dawały podstaw do ustalenia renty planistycznej w sytuacji...
1   Następne >   +2   +5   7